เผยแพร่แล้ว: 2017-02-09

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลองสำโรงจังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

พลอยรำไพ แก้วแสงอ่อน, สุพรรณ กาญจนสุธรรม, แก้ว นวลฉวี, สมภพ อินทสุวรรณ

171-188

ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ไพบูลย์ พันธุวงศ์, จักรพงษ์ พวงงามชื่น, นคเรศ รังควัต, สายสกุล ฟองมูล

189-202

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ภาสกร เรืองรอง, สุพรรษา น้อยนคร, ภรภัทร รัตนเจริญ, อารยา ปู่เกตุแก้ว, วิชิต ชาวะหะ, วัชรพงศ์ แสงอ่อน

259-270