การประกอบการทางธุรกิจ:กรณีศึกษา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)

Main Article Content

พรนภัส แสนไชยสุริยา

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติและคุณลักษณะของผู้ประกอบการและแนวคิดในการบริหารธุรกิจของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) โดยทำการศึกษาจากการรวมรวบเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตามแบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ตามแนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการและการบริหารงานของผู้ประกอบและยังนำเทคนิคสามเส้า มาโดยเลือกใช้แหล่งบุคคลโดยการสัมภาษณ์ นายสมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  และนำมาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการศึกษาผลการศึกษาพบว่า 1.) ประวัติส่วนตัวของผู้ประกอบการคือ นายสุรเดช ทวี แสงสกุลไทย เติบโตมาจากครอบครัวคนจีนที่เป็นนักธุรกิจมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ได้รับการเลี้ยงดูและปลูกฝังเพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ 2.) ประวัติการก่อตั้งบริษัท แต่เดิมนั้นบริษัท ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จำกัด มีนายชอ หรือบิดาของนาย    สุรเดชเป็นผู้ก่อตั้ง โดยเริ่มจากความชอบรถยนต์จึงเปิดร้านขายอะไหล่เล็กๆจนธุรกิจเริ่มไปได้ดีจึงขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นและได้รับโอกาสจากทางบริษัทฮีโน่ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกแต่รถบรรทุกที่นำมาจำหน่ายนั้นมีเฉพาะหัวรถบรรทุกไม่มีกระบะ นายชอจึงมองเห็นว่าควรเปิดโรงงานสร้างตัวถังเพื่อจะได้ผลิตกระบะรถบรรทุกให้ลูกค้าด้วย และในรุ่นที่สองคือนายสุรเดช ได้ก่อตั้ง บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทของครอบครัว คือ บริษัท ขอนแก่น ช .ทวี (1993) จำกัด และคุณลักษณะดังต่อไปนี้ คือ รู้จักประหยัด ใช้เงินอย่างเป็นระบบ กล้าเสี่ยง มีความซื่อสัตย์ในการประกอบการ มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ มีความสามารถในการเรียนรู้ บริษัทผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุกและรถพ่วงชั้นนำจากประเทศเยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau AG (“DOLL”) 3.) คุณลักษณะของผู้ประกอบการ พบว่านาย    สุรเดชมีความสามารถในการบริหารกิจการ ได้นำหลักการธุรกิจสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้และยังคงรักษาวัฒนธรรมองค์กรเดิมไว้ มีความสามารถในการสร้างพันธมิตรและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ 4.) แนวคิดในการบริหารงาน ด้านบุคคล เน้นการพัฒนาทักษะของพนักงาน ด้านการตลาด เน้นการบริการที่มีคุณภาพและหลังการขายที่ดีเยี่ยม ด้านการผลิต เน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ด้านการเงิน เน้นการวางระบบบัญชีที่ดีและมีมาตรฐานและการระดมเงินทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนับว่านายสุรเดชได้พัฒนาบริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) จากเดิมซึ่งเป็นธุรกิจในระดับภูมิภาคมาเป็นธุรกิจระดับประเทศภายในเวลาอันรวดเร็ว

Enterpreneurship: Case study of cho thavee dollasean  public company limited

The objectives of this study were to study the history and characteristics of entrepreneurs and ideas on how to manage Cho Thavee Dollasien Public Company Limited. The study was conducted by gathering documents and in-depth interview according to semi-structured interview.  The data were compiled and analyzed by the idea of the entrepreneur, idea of the characteristics of entrepreneurs and the management of entrepreneurs and also brought triangulation technique to analyze in order to assure the accuracy of the study results. The results showed that:

1) The personal history of entrepreneur namely Mr. Suradech Taweesaengsakulthai, he has grown from a Chinese family that has run a business since their ancestor and he has been fostered to grow up to be an entrepreneur;

2) The company formation history: Khon Kaen Cho Thavee (1993) Company Limited was originally founded by Mr. Cho or Mr. Suradech’s father. The second generation who is Mr. Suradech has established Cho Thavee Dollasien Company Limited by joining the family company namely Khon Kaen Cho Thavee (1993) Company Limited with the leading manufacturer company of truck body and trailer from Germany namely Doll Fahrzeugbau AG (“DOLL”);

3) The characteristics of entrepreneurs: Mr. Suradech is economical, knowing how to handle money, venturesome, being honest in entrepreneurship, being engrossed in success, being able to learn from experience, being able to manage a business, and being able to build alliances and business networks;

4) The idea of management: the personnel field is focused on developing staff skills; the marketing field is focused on quality service and excellent after-sales; the production field is focused on quality of standardized products; the finance field is focused on good and standardized systematizing and raising funds through the stock exchange.


Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

พรนภัส แสนไชยสุริยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

References

-