ประสิทธิผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปปฏิบัติของเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Main Article Content

เอกชัย สุระจินดา
ดวงใจ พุทธวงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการนำยุทธศาสตร์
การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาลตำบลลี้  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และ 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางการปรับปรุงการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เป็นการวิจัยแบบผสมโดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ (Interview) และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document analysis) โดย  ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลี้ จำนวน 7 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณาในการเรียบเรียง สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้วนำเสนอโดยการบรรยาย

          ผลการวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติทั้ง 7 ด้านของเทศบาลตำบลลี้ไปปฏิบัติโดยดูจากจำนวนโครงการที่นำปฏิบัติจริง อธิบายได้ดังนี้ โครงการที่บรรจุไว้ในแผนสามปี 2557 ไปปฏิบัติจริงจากทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนสามปี ปี 2557จำนวน 137 โครงการ สามารถนำไปปฏิบัติจริงคิดเป็นร้อยละ 70.80  ซึ่งหากพิจารณารายด้านโดยลำดับจากค่าร้อยละสูงสุด ไปหาต่ำสุดได้ดังนี้  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการกีฬา และยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขนำไปปฏิบัติจริงคิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารนำไปปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 82.92  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม นำไปปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 63.63 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติจริงคิดเป็นร้อยละ 62.50 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานนำไปปฏิบัติจริงคิดเป็นร้อยละ 47.60  และยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียวนำไปปฏิบัติจริงคิดเป็นร้อยละ 46.15 ตามลำดับ  2) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางต่อการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาลตำบลลี้ ปัญหาที่พบคือ งบประมาณในการดำเนินงาน และบุคลากรไม่เพียงพอ บางโครงการประชาชนยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางแก้ไขคือการเพิ่มงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอ และบูรณาการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

The effectiveness of the development strategy implementation in Lee      sub-district municipality, Lee District, Lamphun Province

The study on “the effectiveness of  the development strategy implementation in  Lee sub-district municipality, Lee District Lamphun Province” is a qualitative research through interviews and document analysis with 2 objectives; 1) to study the effectiveness of  the development strategy implementation in  Lee sub-district municipality, Lee District LamphunProvince) and 2)to study the obstacles of  the development strategy implementation in Lee sub-district municipality, Lee District Lamphun Province. The data providers were 7 administrators, officers, and residents. The data was analyzed and synthesized then descriptively presented.

From the results, it was found that the effectiveness of the 7 development strategies implemented by Lee Sub-district municipality on the 137 projects for the  3-year period, 2014, only 70.80% of could only be actually implemented.  When each strategy is from the highest percentage to the lowest are as followed; strategy for education and sports in the aspect of public health was at 87.50, next down was politic and administration at 82.92, social and cultural at 63.63, natural resource and environment, at62.50, infrastructure at 47.60, and economy and tourism at 46.15, respectively. The problems found mostly were; the budget implementation, not enough personnel, some projects still lack the process for public participation. The solution is
to increase and develop personal to be sufficient and the integration and co-operation with the relevant authorities.


Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

เอกชัย สุระจินดา, สาขาการบริหารและพัฒนาประชมคมเมืองและชนบท รัฐประสานศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

-

References

-