ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ไพรัช ทัพแสงศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” 1) เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย 2) เพื่อศึกษาความรู้ และการปฏิบัติ ของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้และการปฏิบัติ ของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย 4) เพื่อศึกษาถึง ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการปลูกผักอินทรีย์ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย จำนวนประชากร 200 ราย การศึกษาความรู้ และการปฏิบัติ ของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย จากข้อคำถามทั้งหมด 20 ข้อ โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย มีความรู้ในระดับสูง และมีการปฏิบัติมาก ส่วนเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย มีความรู้ในระดับปานกลาง และมีการปฏิบัติปานกลาง การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้และการปฏิบัติ ของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกร พบว่าแตกต่างกันทั้งสองกลุ่ม โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ       sig = .000 ปัญหาที่พบยังคงเป็นเรื่อง การจัดการศัตรูพืช และการจัดการผลผลิต

     Knowledge and Practce of Farmers Producing Organic Vegetables Who Were Members and Those Who Not Members of Nonghoi Royal

Project, Maerim District, Chiangmai Province

The objectives of this study were to: 1) explore socio - economic attributes of  farmers growing organic vegetables who were and were not members of Nong Hoi Royal Project 2) explore knowledge and practice of the tarmers; 3) compare the difference in knowledge and practice of the two groups of farmers; and 4) explore problems encountered and suggestions on organic vegetable growing of the farmers (200 persons). Regarding knowledge and practice of the 2 groups of informants

based on 20 items of guestion, it was focnd that those who were members of Nong

Hoi Royal Project had a high level of knowledge and practice For those who were not members of the Royal Project, it was found that they had a moderate level of knowledge and practice For knowledge and practice between the 2 groups of informants there was a statistically significant difference (sig = .000). pest/weed management and yield management were problems encountered.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ไพรัช ทัพแสงศรี, สาขาพัฒนาทรัพยากรชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-

References

-