การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

เครือวัลย์ มาลาศรี
ภัทรธิรา ผลงาม

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพในการดุแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุตำบลสะอาด 2) ศึกษาความความต้องการ ปัญหา ในการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 3) พัฒนาการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ใน 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย, ด้านจิตใจและสังคม, ด้านเศรษฐกิจ และด้านการจัดสภาพแวดล้อม  กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสะอาด เก็บรวบรมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์เนื้อหาผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพในการดูแลตนเองชองผู้สูงอายุภาพรวมมีระดับปานกลาง การดูแลตนเองด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคมและจิตใจภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านเศรษฐกิจ และด้านการจัดสภาพแวดล้อมภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ ความต้องการคือการพัฒนาตำรับอาหาร ความรู้เรื่องการใช้ยาอาหารเสริม กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยตัวเอง ต้องการเข้าร่วมแสดงกิจกรรมให้สังคมยอมรับ ต้องการกิจกรรมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย  ต้องการความรู้การจัดสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัยในบ้านและบริเวณ ปัญหาคือไม่มีความรู้ ไม่กล้าแสดงออก สังคมไม่รู้ว่าผู้สูงอายุมีความรู้ความสามารถ แนวทางในการพัฒนาคือการจัดทำเป็นโครงการอบรมให้ความรู้ เป็นกิจกรรมในแต่ละด้าน โดยดำเนินกิจกรรมตามความต้องการของผู้สูงอายุในรูปแบบของคณะกรรมการ มีหน่วยงานให้การสนับสนุน ผลการพัฒนาผู้สูงอายุสามารถพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจในการโครงการที่ให้การอบรมทุกกิจกรรม

Development of Potential for Self-Care of Aging : A Case Study in

Tumbon Sa-at Elderly Club, Nampong District, Khon Kaen Province

The research in tilled  “Development of Potential for self-Care of Aging : A Case Study in Tumbon Sa-at Elederly Club, Nampong District, Khon Kaen Province, With the purpose is 1) To study the potential self care  2) To requirement and problem self care and  3)To develop elderly self-care for 4 item are Health care hygiene , Social and Psychological , The Economic and Environment. The study results showed that the potential overview are medium-level.  To take care of their own health care, hygiene overview are medium-level.. Social and psychological  are medium-level  overview The Economic overview are low level  and . Environment overview are low level   Want the knowledge to arrange living conditions. , safety in the home and area  dreariness despondency mind, to listen to the opinions of others, consultation with the analysis to family group and community. Want to reduce expenditure activities rely on ourselves Guidelines for the development of the activities is to establish in each side based on the needs of the elderly in the form of a Board. The result of the development of the elderly can be increased in all aspects to develop in their own care.


Article Details

บท
บทความวิจัย

References

-