policy (นโยบาย)

เอกสารที่ตีพิมพ์จะเน้นที่สภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอิงจากปัญหาพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่สำหรับพื้นที่ระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับตำบล ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และระดับนักวิชาการ

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

1. วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและชุมชน

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาบทความเพื่อลงตีพิมพ์จำนวน 3 ท่านต่อบทความ แบบ Double blind

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทความรับเชิญ (Invited Article)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์  2 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์