วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สาขาขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์     

     บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ให้ความสำคัญในด้านการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ทุกระดับ โดยผลการวิจัยนั้นต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ สามารถขยายผลความสำเร็จไปยังพื้นที่อื่น หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งมีขอบเขตดังนี้

 1. การจัดการเพื่อการพัฒนา
 2. สุขภาวะชุมชน
 3. เกษตรและอาหารเพื่อชุมชน
 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน

ประเภทบทความที่รับ
      ตีพิมพ์ผลงาน 2 ประเภท คือ

 • บทความวิจัย (Research article)
 • บทความวิชาการ (Academic article) 

การพิจารณาบทความ

      บทความที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารมีการตรวจสอบและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviews) จำนวน 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ โดยผูัทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blinded Peer Review) ผ่านระบบ ThaiJo

กำหนดการตีพิมม์เผยแพร่

      กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับคือ

 • ฉบับที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 ช่วงเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

      วารสารจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ต่อ 1 บทความ รายละเอียดดังนี้

 • บุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียม  4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
 • บุคคลภายในมหาวิทยาลัย (บุคลากรสายวิชาการ/สนับสนุน) ค่าธรรมเนียม ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ค่าธรรมเนียม 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

      โดยจะเรียกเก็บเมื่อบทความของท่าน ได้รับการพิจาณาจากบรรณาธิการให้เข้าสู่กระบวนการส่งพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ โดยวารสารขอสงวนสิทธิ์คืนเงินกรณีบทความได้รับการปฏิเสธตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ จำนวน 2 ท่านจาก 3 ท่าน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม – ธันวาคม 2566)

ISSN 2985-2986 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-25

การพัฒนาดินลมหอบผสมซีเมนต์สำหรับการก่อสร้างผนังดินอัด กรณีศึกษา ดินพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วีระวัฒน์ วรรณกุล, อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ, วรวิทย์ โพธิ์จันทร์

25-37

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาซิวแก้วสามรสอบกรอบ

กิตติพร สุพรรณผิว, กิตธวัช บุญทวี

63-73

การพัฒนาดินปั้นงานเครื่องประดับจากเปลือกหอยแมลงภู่บดเหลือทิ้ง สำหรับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

ภัทรา ศรีสุโข, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, นฤมล เลิศคำฟู, ภัทรบดี พิมพ์กิ, สุรพงษ์ ปัญญาทา

75-84

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เข้ารับการศึกษาและไม่ได้เข้ารับการศึกษา ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, ชลดา พินยงค์, ชาญฤทธิ์ อัยกูล, ปพิชญา ดีโพธิ์, ธีรศักดิ์ สงสัย, ยุรนันท์ หนุนเพิ่ม

85-94

ดูทุกฉบับ

จัดทำดัชนีแล้ว TCI