ที่ปรึกษา

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

บรรณาธิการ  

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2. อาจารย์ ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3. อาจารย์รัฐพล ทองแตง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2. รองศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ตงติ๊บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

6. อาจารย์ ดร.นันทา เป็งเนตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

มหาวิทยาลัยพะเยา

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6. รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

8. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

10. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

11. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

12. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

13. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย

มหาวิทยาลัยพะเยา

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ หล้าอูบ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

คณะทำงาน

นางสาวธนานุช รักสัจจา (เลขานุการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์