ที่ปรึกษา

1 อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

บรรณาธิการ  

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

บรรณาธิการผู้พิมพ์และโฆษณา 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ประกอบด้วย

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 อาจารย์ ดร. กิตติ เมืองตุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 อาจารย์เกวลี  รังษีสุทธาภรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา  ตันติจริยาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ  เขตปิยรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจี  ปัญญาใส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ  ปาลาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)   

1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ   ถาน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  กังวล มหาวิยาลัยแม่โจ้
7 รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. มนตรีสังข์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  สุดหนองบัว มหาวิทยาลัยนเรศวร
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีอักษร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันท์  ศุภศิริพงษ์ชัย  มหาวิทยาลัยพะเยา
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14 อาจารย์ ดร.ภคมน  ปินตานา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

คณะทำงาน

  1 นายชลัช แย้มชื่น                             

 2  นางสาวณิศ  ธนงกิจ (เลขานุการ)