ที่ปรึกษา

1. อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

บรรณาธิการ  

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

บรรณาธิการผู้พิมพ์และโฆษณา 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา  ตันติจริยาพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. อาจารย์ ดร.เกวลี  รังษีสุทธาภรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ  เขตปิยรัตน์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจี  ปัญญาใส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ  ปาลาศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)

1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ   ถาน้อย มหาวิทยาลัยพะเยา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  กังวล มหาวิยาลัยแม่โจ้
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. มนตรีสังข์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  สุดหนองบัว มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีอักษร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันท์  ศุภศิริพงษ์ชัย  มหาวิทยาลัยพะเยา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14. อาจารย์ ดร.ภคมน  ปินตานา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

คณะทำงาน

นางสาวธนานุช รักสัจจา (เลขานุการ)