กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

อรรถวุฒิ สะสม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลประชากร พฤติกรรมผู้บริโภคและความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ศึกษากลยุทธ์ของผู้ประกอบการที่ใช้ในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย พร้อมวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการกับพฤติกรรมผู้บริโภคและความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดด้านการตัดสินใจซื้อเพื่อนำเสนอกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะต่อการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการสัมภาษณ์ข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเชิงลึกจากนักพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 5 ปี จำนวน 5 รายและแบบสอบถามจากผู้บริโภคจำนวน 350 ชุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำสายคลองแสนแสบและซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับราคาต่อห้องไม่เกิน 2 ล้านบาท

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี พนักงานบริษัทเอกชน รายได้ครอบครัวต่ำกว่า 40,000 บาทต่อเดือนและมีสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน ต้องการอาคารชุดพักอาศัยรูปแบบทันสมัย พื้นที่ใช้สอย 30-35 ตารางเมตร แบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ความปลอดภัย พื้นที่จอดรถ คุณภาพวัสดุก่อสร้าง ห้องตัวอย่าง เงินดาวน์ต่ำ มีส่วนลดและของแถม ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการ ทั้งยังมุ่งพัฒนาสภาวะแวดล้อมโดยรอบให้ดีขึ้นด้วย ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและมุ่งเน้น คือ (1) สภาวะแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย สะดวกต่อการสัญจรทางน้ำ (2) อัตราผ่อนชำระใกล้เคียงการเช่าพักในอพาร์ทเมนท์ (3) อบรมเรื่องสภาวะแวดล้อมละแวกใกล้เคียงให้กับพนักงานขายเพื่อตอบข้อซักถาม (4) ส่วนลดหรือการส่งเสริมการตลาดสำหรับลูกค้า

Marketing strategies for residential condominiums

Located along water transportation routes in Bangkok

This study was purposed to explore the demographic data, customer behaviors and marketing mix attitudes of people who have intention to purchase the residential condominiums along water transportation routes and also the marketing strategies of condominium developers. Then, the gap of the strategies between marketing strategies and customer behaviors and their attitudes were analyzed to be representative purposes for developing the property along water transportation routes. There were two tools for collecting data:  interviewing of 5 developers which over 5 years in property experience and 350 questionnaire surveys from Klong Saen Saeb route’s passengers and bought residential condominiums below 2,000K.

The results showed the targeted prospects are 25-35 years-old female who graduate Bachelor’s Degree, have family incomes of lower than 40,000 THB/month and 2-3 persons family. Most of them are interested in 30-35 sqm. room size with 1 bedroom, 1 bathroom, and 1 living room. The factors affecting their purchasing decisions are the securities, parking area, quantity of building materials, sample room, low down payment, discounts and complimentary gifts. In addition, they require the developers to enhance good surrounding to the project. These findings are accordance with the results from the interviews of developers. Finally, The proposed of marketing strategies consist of : (1) good environment, safety and convenience to water transportation, (2) monthly payment rate close to the rental rate of apartments, (3) knowledge training for sale officers to be able to answer about nearby environment, and (4) discounts or promotions for stimulate customer’s interests.


Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

อรรถวุฒิ สะสม, สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

References

-