การพัฒนาระบบแนะนำเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Development a Recommendation System for Planning Eco-Tourism Program: A Case Study of Mae Kam Pong Village, Mae On Sub-District, Chiang Mai Prov

Main Article Content

กัลยา ใจรักษ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะนำเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากผู้นำชุมชนหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มในหมู่บ้าน และผู้นำท่องเที่ยว ผลการสัมภาษณ์ถูกนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมกับการสร้างกฎเพื่อให้ได้ฐานความรู้ (Knowledge Base) จากนั้นนำไปใช้ในการพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวในรูปแบบของเว็บแอพลิเคชั่น(Web Application) ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้จึงสามารถเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีความแตกต่างกับการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่น ช่วยให้นักท่องเที่ยววางแผนการท่องเที่ยวได้ตรงกับความต้องการอย่างสะดวกและรวดเร็ว  ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

This research aims to develop a recommendation system to help in ecotourism planning for a case study of Mae Kam Pong Village, Mae On Sub-District, Chiang Mai Province.This study used qualitative research methods to collect data from community groups in the village chief and tour leaders. The results of the interviews were analyzed qualitatively with the creation of rules to achieve the knowledge base, then apply in a recommendation system for tourism, which developed in the form of web application that users can use over the Internet network. The results from this research can be useful to tourists who are not familiar with the ecotourism, which is the difference with the other form of tourism.It helps travelers plan to travel directly to their needs quickly and conveniently.It also can serve as a prototype for other communities in ecotourism business.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

กัลยา ใจรักษ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-

References

-