Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์
53000 โทรศัพท์ 05541 6601-20 ต่อ 1642
+66 5541 6601-20

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 Injaime Rd. ต. ท่าอิฐ อ. เมืองจ. อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5541 6601 ต่อ 20 ต. 1642
+66 5541 6601 - 20 Phone.0612692552

Principal Contact

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Phone 0612692552

Support Contact

--------
Phone 0612692552