การศึกษาความต้านทานต่อการชะล้างด้วยฝนของวัสดุฉาบภายนอกด้วยดินผสมยางพาราสำหรับผนังบ้านดินภายใต้การจำลองสภาพอากาศแบบเร่ง

Main Article Content

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาความต้านทานต่อการชะล้างด้วยฝนภายใต้การจำลองสภาพอากาศแบบเร่งของวัสดุฉาบภายนอกด้วยดินผสมยางพาราสำหรับผนังบ้านดิน และทำการเปรียบเทียบผลกับดินฉาบภายนอกสูตรดั้งเดิม การจำลองสภาพอากาศแบบเร่งประกอบด้วย ก) การฉีดพ่นด้วยน้ำแบบเร่ง และ ข) การฉีดพ่นด้วยน้ำแบบเร่งสลับกับการทำให้แห้งด้วยอุณหภูมิ 70 80 และ 90 องศาเซลเซียสผลการทดสอบพบว่าการชะล้างด้วยฝนของวัสดุฉาบแปรผันตรงกับปริมาณน้ำที่ตกกระทบพื้นผิว โดยได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากวัฏจักรเปียกสลับแห้งและการเกิดออกซิเดชัน วัฏจักรเปียกสลับแห้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตราการกัดกร่อนสูงขึ้น การเกิดออกซิเดชันของฟิล์มยางทำให้ดินฉาบสูตรผสมยางพารามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและอาจทำให้อัตราการกัดกร่อนสูงขึ้นบ้างเล็กน้อย เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการทดสอบพบว่า วัสดุฉาบภายนอกด้วยดินผสมยางพารามีความต้านทานต่อการชะล้างด้วยฝนสูงกว่าดินฉาบภายนอกสูตรดั้งเดิมอย่างมาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผนังบ้านดินให้มากขึ้นได้

The Study of the Rain Washing Resistance of External Rubber-Clay Plaster of adobe walls under Accelerated Climate Condition Simulating

In this study, the rain washing resistance of the rubber-clay plaster under accelerated climate condition simulating was studied, and compared with the results of traditional clay plaster. The accelerated climate condition simulating included a) only accelerated spray test, and b) the accelerated spraying and drying cycle test at 70, 80, and 90°C drying temperature.

        The results showed that the rain erosions of plasters were linearly depended on impacted water intensity with the significant effect of wetting and drying mechanism, and oxidation. The wetting and drying cycles was the main factor that increased the rate of erosion. The thermal oxidation of rubber films caused weight gain and may slightly increase the rate of erosion. The comparative results showed that the rubber-clay plaster had the rain washing resistance much more than the traditional clay plaster. Thus, the external rubber-clay plaster can assure a longer service life of adobe walls.


Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University.

-

References

-