การตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างดินจากนาข้าว ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

Main Article Content

ภัทราวดี วัฒนสุนทร
จินตนา อมรสงวนสิน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จำนวน 4 กลุ่ม คือ  Organochlorine  Organophosphorus  Carbamate  และ Herbicide ที่ตกค้างในดินจากนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ และ อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรมี การใช้สารเคมีมากที่สุด  โดยทำการเก็บตัวอย่างดินจำนวน 90 ตัวอย่างในปี พ.ศ. 2557 นำมาสกัดด้วยวิธี solid–liquid extraction จากนั้นทำการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณด้วยวิธี Liquid chromatography / Mass  spectrophotometry  (LC/MS)   

ผลการศึกษาพบว่าดินจากนาข้าวในพื้นที่ศึกษามีการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ดังนี้  กลุ่ม   Carbamate ชนิด Methomyl ND – 0.0710 mg/kg และกลุ่ม Organochlorine ชนิด Endosulfan  0.0086-0.0140 mg/kg นอกจากนี้ยังตรวจพบสารในกลุ่ม Herbicide  ชนิด  Diuron  ND – 0.2100 mg/kg  และ Glyphosate 0.0056 – 0.2500 mg/kg  ซึ่งปริมาณที่พบสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษได้กำหนดไว้  ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าดินจากนาข้าวในพื้นที่ทีศึกษามีการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์     ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคนและสัตว์ในพื้นที่ศึกษา

Detections  Of  Pesticide and  Herbicides  Residues  In  Soils  Samples 

From  Paddy   Fields  In  Chainat  Province

 

This  study  was conducted  in Watsing and Hunkha  district of Chainart  province to reveal pesticide  residues in soils from paddy  fields. Ninety  soil  samples  from paddy fields in the study areas were collected in 2014 to investigate the  concentration of  five  pesticide groups, i.e. organochlorine, organophosphorus, carbamate  fungicide and  herbicide. Liquid  chromatography / mass  spectrometry (LC/MS)  was used  an  analytical  tool.

The result revealed pesticide  residues as  follow: carbamate (methomyl ND – 0.0710 mg/kg), organochlorine (endosulfan 0.0086-0.0140 mg/kg) and  herbicides (diuron ND–0.2100 mg/kg  and  glyphosate  0.0056 – 0.2500 mg/kg).  The  detected  concentrations  of   pesticide   residues   in the paddy field soil were above the accepted maximum  residue  limit (MRL) value  adopted  by  the  Pollution  Control  Department (PCD) Codex.  The study showed  that  there  were  high  amounts  of  pesticide  residues  in soils, which  need to remedy the problem of exposure  risk of  human and  animal  to  pesticide  residues  in  the  area.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ภัทราวดี วัฒนสุนทร, หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-

References

-