Announcements

ประกาศ เรื่อง รูปแบบการตีพิมพ์

2024-04-03

ประกาศ เรื่อง รูปแบบการตีพิมพ์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ได้ปรับรูปแบบการตีพิมพ์บทความ โดยด้านบนหน้าเลขคู่ของบทความจะใช้เป็นชื่อวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ส่วนด้านบนหน้าเลขคี่ จะเป็น ปีที่ ฉบับที่ และ พ.ศ. ที่เผยแพร่เพียงฉบับเดียว โดยฉบับอื่นต่อไป ด้านบนหน้าเลขคู่ของบทความจะใช้เป็นชื่อ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่วนด้านบนหน้าเลขคี่ จะเป็น ปีที่ ฉบับที่ และ พ.ศ.

 

ประกาศการเผยแพร่บทความวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รูปแบบออนไลน์เท่านั้น

2023-12-27

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแจ้งการเผยแพร่บทความวารสารฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์วารสาร (ISSN 2985-2986) เท่านั้น

โดยเริ่มเผยแพร่วารสารรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2566 เป็นต้นไป

ปิดรับบทความชั่วคราว

2022-06-24

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แจ้งการปิดรับบทความชั่วคราว

เนื่องจาก มีผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารเป็นจำนวนมาก ทางกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จึงขอปิดรับบทความชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อเปิดระบบเพื่อรับบทความต่อไป

อัตราค่าธรรมเนียมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2022-03-08

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวารสารวิชาการฯ ดังนี้

สำหรับบุคคลภายนอก  : 

อัตราค่าธรรมเนียม  4,500 บาท

สำหรับบุคคลภายใน (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)  :

อัตราค่าธรรมเนียม  3,500 บาท

สำหรับบุคคลภายใน (บุคลากรสายวิชาการ / สายสนับสนุน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความ)  :

ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1cq64rQ_v1Lx2R6dehVEADJu866g-p7Jx/view