Announcements

ปิดรับบทความชั่วคราว

2022-06-24

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แจ้งการปิดรับบทความชั่วคราว

เนื่องจาก มีผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารเป็นจำนวนมาก ทางกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จึงขอปิดรับบทความชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อเปิดระบบเพื่อรับบทความต่อไป

อัตราค่าธรรมเนียมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2022-03-08

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวารสารวิชาการฯ ดังนี้

สำหรับบุคคลภายนอก  : 

อัตราค่าธรรมเนียม  4,500 บาท

สำหรับบุคคลภายใน (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)  :

อัตราค่าธรรมเนียม  3,500 บาท

สำหรับบุคคลภายใน (บุคลากรสายวิชาการ / สายสนับสนุน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความ)  :

ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1cq64rQ_v1Lx2R6dehVEADJu866g-p7Jx/view