ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

จีราภรณ์ เพ็งโตวงษ์
สาลินันท์ บุญมี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของ Yamane คือ จำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง สถิติในการศึกษา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยT-test, One-Way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนำเสนอรูปแบบทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีถิ่นที่อยู่อาศัยในทวีปยุโรป อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในสถานภาพโสด และการศึกษาระดับปริญญาโท นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักในระดับมาก คือ ด้านกระบวนการบริการ ด้านบุคลากร และด้านราคาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พัก ระดับปานกลาง คือ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการสร้างและนำเสนอรูปแบบทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาดส่วนลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ถิ่นที่อยู่อาศัย อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกที่พักแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทางด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกที่พักไม่แตกต่างกัน

Foreign Tourists Demographic Characteristics and Service Marketing Factors for Behavior of Accommodation in

PhraNakhon Si Ayutthaya Province

The purpose of research was to study the foreign tourists demographic characteristics and service marketing factors for behavior of accommodation in PhraNakhon Si Ayutthaya province. The sample groups for this research were 400 foreign tourists who had traveled to PhraNakhon Si Ayutthaya province. Statistics used in data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation,T-test, One-Way ANOVA, Multiple Regression Analysis at 0.05 statistically significant level.

The results showed that most of the foreign tourists were female, age between 26-35 years, live in Europe, college student, monthly income less than 2500 USD, not married, and graduated Master Degree. The foreign tourists considered service marketing factors for behavior of accommodation as highly level, followed by the aspects of process, people and price respectively. The moderate level followed by the aspects of place, physical evidence, product and promotion respectively. The foreign tourists who had different genders, age, nationality, occupations, marital statuses considered choice decision of monthly income and accommodation differently at statistically significant level but the different education level was not different considered behavior of accommodation. All of the service marketing factors composed of product, price, promote, place, people, physical evidence and process were influencing tourism behavior to behavior of accommodation in PhraNakhon Si Ayutthaya province. 


Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

จีราภรณ์ เพ็งโตวงษ์, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

-

References

-