วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; ISSN 2287-0083) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “UDRU Sci. & Tech. J.” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง และสัตวศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-31

ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ของสารสกัดจากเปลือกรากหม่อน

มาลินี เบ็ญพาด, อัจฉรา แก้วน้อย, อ้อมบุญ วัลลิสุต, สุรัสวดี ปิยะวิริยะกุล

49-64

กิจกรรมการต้านเชื้อแบคทีเรียในหลอดทดลองจากสารสกัดเห็ดแครง

สุรชัย รัตนสุข, ดุจฤทัย พลเยี่ยม, พุธิตา หลักใหล , ไกรเทพ ชัยกิจ

65-73

การผลิตแยมมะม่วงมหาชนกผสมมันแกว

ผกามาศ ราชมนตรี, อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, ญาณิศา บรรยง, ศิโรรัตน์ ศรีชื่น, ธิดารัตน์ แก้วเนตร

75-87

ผลของการใช้สื่อแอพพลิเคชั่นเรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อคะแนนความรู้ ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง, กาญจนา ปัญญาธร, นิตยากร ลุนพรหม, อุมาพร เคนศิลา, ผาณิต คำหารพล, กนธิชา จีนกลั่น, กุลณัฐ วงษาเทียม, ธัญญาลักษณ์ สาลากัน, ธัญวลัย สายสิน, นรากร บรรดาศักดิ์, นฤมล ศรีงาม, นาราภัทร มูลเพชร

89-104

การดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูจากสารละลายโดยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้จากลูกยางนา

ยุวรัตน์ เงินเย็น, ฉันทกร ปาทวาท, เกศรา ศิลาเกษ, สมชาย ชวนอุดม

119-131

การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลในไฟเบอร์กลาสผสมน้ำยางพาราและเส้นใยธรรมชาติ

อนุรักษ์ รอดบำรุง, พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ, เบญจมาศ เนติวรรักษา, กานต์ นัครวรายุทธ, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์

133-144

การเตรียมเส้นใยคาร์บอนจากเส้นใยผักตบชวาและการประยุกต์ใช้ ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะผง

วิทวัส สิงห์สังข์, วิษณุ เจริญถนอม, ณัฐกฤตา ประเสริฐโสภา, นวลละออง สระแก้ว, อนิวรรต หาสุข, พีรวัส คงสง

145-158

ระบบเกษตรแนวตั้งควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

ชัยยงค์ เสริมผล, ชุติมันต์ ศรีวันคำ, ญาณกร กงถัน, ณภัทร สวนสนิท

187-200