ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 042-211040 ต่อ 1702
โทรสาร: 042-241586
เว็บไซต์: http://rdi.udru.ac.th
อีเมล์: scjournal@udru.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย
บรรณาธิการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1702

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายรุ่งโรจน์ มีแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1702