การศึกษาประสิทธิภาพรวมของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำวน โดยกังหันน้ำแบบกรงกระรอก

Main Article Content

กนกวรรณ ปาปะโม
รัชพล สันติวราก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพรวมของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันน้ำแบบกรงกระรอก (crossflow hydro-turbine ) โดยทำการทดสอบประสิทธิภาพในบ่อน้ำวนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตรสูง 0.50 เมตร ทางระบายน้ำออกเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 เมตร กำหนดอัตราการไหลอยู่ที่ 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 และ 0.06 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทดสอบกับกังหันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ขนาด ได้แก่ 0.40, 0.50, 0.60 และ 0.70 เมตร ทั้ง 4 ขนาดมีความสูง 0.30 เมตร และมีจำนวนใบพัด 12, 18, 24, 30 และ 36 ใบพัด มีการวางกังหันสูงจากก้นบ่อ 2 ระดับ คือ 0.2 และ 0.10 เมตร จากผลการทดสอบพบว่าค่าประสิทธิภาพรวมของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า กังหันน้ำวางสูงจากก้นบ่อ 0.02 เมตร สูงกว่า ระดับ 0.10 เมตร ของทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และกังหันน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวนใบพัด 18 ใบ ที่อัตราการไหล 0.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประสิทธิภาพสูงที่สุด เท่ากับ 23.01%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณัฐวุฒิ จันทเลิศ และ จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตร. (2555). การทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดกังหันน้ำแนวตั้งแบบลดแรงเสียดทาน: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพใบพัด. ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9. วันที่ 6-7 ธันวาคม 2555. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. หน้า 121-128.

ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย กระทรวงพลังงาน. (2560). การผลิตในประเทศ และการนำเข้าน้ำมันจำแนกตามชนิด. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://info.energy. go.th/th/report-th.

Adhikari, R. C., & Wood, D. H. (2018). The Design of High Efficiency Crossflow Hydro Turbines: A Review and Extension. Energies, 11(2),1-18.

Wanchat, S., & Suntivarakorn, R. (2011). Preliminary Design of a Vortex Pool for Electrical Generation. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 13(1), 173-177.