การส่งเสริมการเจริญของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือโดยจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนส

Main Article Content

วราภรณ์ ฉุยฉาย
ขนิษฐา สมตระกูล

บทคัดย่อ

            ปัญหาดินเค็มเป็นปัญหาดินที่สำคัญในประเทศไทย ซึ่งทำให้การเจริญเติบโตของพืชลดลง โดยส่งผลกระทบต่อการทำงานของพืชหลายประการ เช่น ยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสง กระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระ และทำให้พืชสร้างเอทิลีนมากขึ้น การใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนส เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในสภาวะดินเค็มได้ เพราะเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนสจะลดปริมาณเอซีซี ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เอทิลีนในพืช ในบทความนี้ จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะดินเค็มต่อการเจริญเติบโตของพืช บทบาทของเอทิลีนในการตอบสนองต่อสภาวะเครียดเกลือในพืช การทำงานของเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนส และบทบาทของแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนสต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการนำแบคทีเรียกลุ่มนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการและบทความปริทัศน์

References

Afridi, M. S., Sumaira, A., Mahmood, T., Salam, A., Mukhtar, T., Mehmood, S., Ali, J., Khatoon, Z., Bibi, M., Javed, M. T., Sultan, T. & Chaudhary, H. J. (2018). Induction of tolerance to salinity in wheat genotypes by plant growth promoting endophytes: Involvement of ACC deaminase and antioxidant enzymes. Plant Physiology and Biochemistry, 139, 569-577.

Arunin, S., & Pongwichian, P. (2016). Salts-affected soil and management in Thailand. Bulletin of the Society of Sea Water Science, Japan, 69, 319-325,

Arunin, S., (1996). Salted soil in Thailand, Retrieved January 17, 2020 from http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/pdf/P_Technical03035_1.pdf.

Bharti, N., & Barnawal, D. (2019). Chapter Five - amelioration of salinity stress by PGPR: ACC deaminase and ROS scavenging enzymes activity. In A. K. Singh, A. Kumar, & P. K. singh (Eds), PGPR Amelioration in Sustainable Agriculture (pp. 85-106), Elsevier. Doi.org/10.1016/B978-0-12-815879-1.00005-7.

Bhise, K. K., & Dandge, P. B. (2019). Mitigation of salinity stress in plants using plant growth promoting bacteria. Symbiosis, 79, 191-204.

Gupta, B., & Huang, B. (2014). Mechanism of salinity tolerance in plants: physiologicals, biochemical and molecular characterization. International Journal of Genomics, Doi: 10.1155/2014/701596.

Gupta, S., & Pandey, S. (2019). Unravelling the biochemistry and genetics of ACC deaminase-An enzyme alleviating the biotic and abiotic stress in plants. Plant Gene, Doi.org/10.10.16/j.plgene.2019.100175.

IIangumaran, G., & Smith, D.L. (2017). Plant growth promoting rhizobacteria in amelioration of salinity stress: A systems biology perspective. Frontiers in Plant Science, Doi.org/10.3389/fpls.2017.01768.

Isayenkov, S. V., & Maathuis, F. J. M. (2019). Plant salinity stress: many unanswered questions remain. Frontiers in Plant Science, Doi: 10.3389/fpls.2019.00080.

Lacey, R. F., & Binder, B. M. 2014. How plants sense ethylene gas–The ethylene receptors. Journal of Inorganic Biochemistry. 133, 58-62.

Machado, R. M. A., & Serralheiro, R. P. (2017). Soil salinity: effect on vegetable crop growth. Management practices to prevent and mitigate soil salinization. Horticulturae, Doi:10.3390/horticulturae3020030.

Numan, M., Bashir, S., Khan, Y., Mumtaz, R., Shinwari, Z. K., Khan, A. L., Khan, A., & Al-Harrasi, A. (2018). Plant growth promoting bacteria as an alternative strategy for salt tolerance in plants: A review. Microbiological Research, 209, 21-32.

Orozco-Mosqueda, M., Duan, J., DiBernardo, M., Zetter, E., Campos-Garcia, J., Glick, B.R., & Santoyo, G. (2019). The production of ACC deaminase and trehalose by the plant growth promoting bacterium Pseudomonas sp. UW4 synergistically protect tomato plants against salt stress. Frontiers in Microbiology, Doi.org/10.3389/fmicb.2019.01392.

Rasool, S., Hameed, A., Azzoz, M. M., Rehman, M., Siddiqi, T. O., & Ahmad, P. (2013). Salt stress: causes, types and responses of plants. In P. Ahmads (Ed), Ecophysiology and Responses of Plants under Salt Stress (pp.1-24). New York: Springer.

Samaddar, S., Chatterjee, P., Choudhury, A. R., Ahmed, S. & Sa, T. (2019). Interactions between Pseudomonas spp. and their role in improving the red pepper plant growth under salinity stress. Microbiological Research, 219, 66-73.

Sarkar, A., Ghosh, P. K., Pramanik, K., Mitra, S., Soren, T., Pandey, S., Mondal, M. H., & Maiti, T. K. (2018a). A halotolerant Enterobacter sp. displaying ACC deaminase activity promotes rice seedling growth under salt stress. Research in Microbiology, 169, 20-32,

Sarkar, A., Pramanik, K., Mitra, S., Soren, T., & Maiti, T. K. (2018b). Enhancement of growth and salt tolerance of rice seedling by ACC deaminase-producing Burkhilderia sp. MTCC 12259. Journal of Plant Physiology, 231, 434-442.

Shirokova, Y., Forkutsa, I., & Sharafutdinova, N. (2000). Use of electrical conductivity instead of soluble salts for soil salinity monitoring in Central Asia. Irrigation and Drainage Systems, 14, 199-205,

Shrivastava, P., & Kumar, R. (2015). Soil salinity: A serious environment issue and plant growth promoting bacteria as one of the tools for its alleviation. Saudi Journal of Biological Sciences, 22, 123-131.

Tao, J. J., Chen, H. W., Ma, B., Zhang, W. K., Chen, S. Y., & Zhang, J. S. (2015). The role of ethylene in plants under salinity stress. Frontiers in Plant Science, Doi.org/10.3389/fpls.2015.01059.

Win, K. T., Tanaka, F., Okazaki, K., & Ohwaki, Y. 2018. The ACC deaminase expressing endophyte Pseudomonas spp. enhances NaCl stress tolerance by reducing stress-related ethylene production, resulting in improved growth, photosynthetic performance, and ionic balance in tomato plants. Plant Physiology and Biochemistry, 127, 599-607.

Zhang, S., Gan, Y. & Xu, B. (2019). Mechanisms of the IAA and ACCdeaminase producing strain of Trichoderma longibrachiatum T6 in enhancing wheat seedling tolerance to NaCl stress. BMC Plant Biology, Doi: 10.1186/ s12870-018-1618-5.