Announcements

การปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (พ.ศ. 2565)

2022-05-03

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

  1. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บทความละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  2. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จะชำระเมื่อบทความ ผ่านการกลั่นกรอง” จากกองบรรณาธิการ คณะทำงานจะแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบทางอีเมล์
  3. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 ท่าน และกองบรรณาธิการ ซึ่งบทความต้องมีผลการพิจารณา “ผ่าน”

หมายเหตุ: วารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

          โอนเงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อม ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร มายัง E-mail: scjournal@udru.ac.th เพื่อออกใบเสร็จในลำดับต่อไป โดยโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอุดรดุษฎี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัญชีเลขที่ 981-6-89204-9

ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี (2565)

การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2021-03-12

การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

  1. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บทความละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  2. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จะชำระเมื่อบทความ ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ คณะทำงานจะแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบทางอีเมล์
  3. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ประเมิน อย่างน้อย 2 ท่าน และกองบรรณาธิการ ซึ่งบทความต้องมีผลการพิจารณา “ผ่าน”

หมายเหตุ: วารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

          โอนเงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อม ชื่อ-นามสกุล มายัง E-mail: scjournal@udru.ac.th เพื่อออกใบเสร็จในลำดับต่อไป โดยโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอุดรดุษฎี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัญชีเลขที่ 981-6-89204-9

ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8

2020-02-27

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 8 โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

2020-02-27

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 จากผลการประเมิน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2567

เปิดรับบทความความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 7

2019-02-20

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ ๗ โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม)  ของทุกปี