วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม)

การปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (พ.ศ. 2565)

2022-05-03

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

  1. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บทความละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  2. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จะชำระเมื่อบทความ ผ่านการกลั่นกรอง” จากกองบรรณาธิการ คณะทำงานจะแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบทางอีเมล์
  3. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 ท่าน และกองบรรณาธิการ ซึ่งบทความต้องมีผลการพิจารณา “ผ่าน”

หมายเหตุ: วารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

          โอนเงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อม ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร มายัง E-mail: scjournal@udru.ac.th เพื่อออกใบเสร็จในลำดับต่อไป โดยโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอุดรดุษฎี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัญชีเลขที่ 981-6-89204-9

ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี (2565)

การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2021-03-12

การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

  1. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บทความละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  2. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จะชำระเมื่อบทความ ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ คณะทำงานจะแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบทางอีเมล์
  3. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ประเมิน อย่างน้อย 2 ท่าน และกองบรรณาธิการ ซึ่งบทความต้องมีผลการพิจารณา “ผ่าน”

หมายเหตุ: วารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

          โอนเงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อม ชื่อ-นามสกุล มายัง E-mail: scjournal@udru.ac.th เพื่อออกใบเสร็จในลำดับต่อไป โดยโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอุดรดุษฎี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัญชีเลขที่ 981-6-89204-9

ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-31

โภชนาการและการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดของขี้เพี้ยวัว

เพิ่มศักดิ์ ยีมิน, จิราภรณ์ สุมังคะ, แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์

17-29

การขยายพันธุ์เจตมูลเพลิงขาวโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

จตุพร หงส์ทองคำ, นัตติยากรณ์ ผาเนตร, จริยา สิงห์มาตร

43-56

พฤติกรรมการใช้สารกำจัดวัชพืชของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เบญจภรณ์ อ่อนสุระทุม, อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์, วิบูล เป็นสุข

75-90

การพัฒนาแบบวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับกีฬาฟุตบอล

อรวรีย์ อิงคเตชะ, นนท์นริฐ เจริญกิจวิชนนท์, เสกสรรค์ ทองคำบรรจง

123-138

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานบัณฑิตนิพนธ์

รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์, เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม, ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี

139-154

THE EFFECTS OF RHIZOBIUM AND ARBUSCULAR MYCORRHIZA FUNGI ON GROWTH AND NUTRIENT UPTAKE OF COWPEA VARIETIES

Phanit Nakayan, Ratchanon Somboonchai, Porramin Narata, Jiraporn Inthasan, Wilaslux Wongwai

183-200

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ผสมสารสกัดหยาบถั่งเช่าสีทองเพื่อบำรุงผิวหน้า

นำพล แปนเมือง, วริษฎา ศิลาอ่อน, วัทนวิภา วงศ์ใหญ่, อิสริยาภรณ์ ภูมิเรศสุนทร

201-212

ดูทุกฉบับ