วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
Udon Thani Rajabhat University Journal of Science and Technology 

          มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง และสัตวศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์

กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (ราน 4 เดือน)
          ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 
          ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 
          ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม)

การปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (พ.ศ. 2565)

2022-05-03

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

  1. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บทความละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  2. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จะชำระเมื่อบทความ ผ่านการกลั่นกรอง” จากกองบรรณาธิการ คณะทำงานจะแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบทางอีเมล์
  3. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 ท่าน และกองบรรณาธิการ ซึ่งบทความต้องมีผลการพิจารณา “ผ่าน”

หมายเหตุ: วารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

          โอนเงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อม ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร มายัง E-mail: scjournal@udru.ac.th เพื่อออกใบเสร็จในลำดับต่อไป โดยโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอุดรดุษฎี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัญชีเลขที่ 981-6-89204-9

ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี (2565)

การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2021-03-12

การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

  1. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บทความละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  2. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จะชำระเมื่อบทความ ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ คณะทำงานจะแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบทางอีเมล์
  3. การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ประเมิน อย่างน้อย 2 ท่าน และกองบรรณาธิการ ซึ่งบทความต้องมีผลการพิจารณา “ผ่าน”

หมายเหตุ: วารสารฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

          โอนเงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อม ชื่อ-นามสกุล มายัง E-mail: scjournal@udru.ac.th เพื่อออกใบเสร็จในลำดับต่อไป โดยโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอุดรดุษฎี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัญชีเลขที่ 981-6-89204-9

ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม

          วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (Udon Thani Rajabhat University Journal of Science and Technology ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง และสัตวศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์

กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)
          ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 
          ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม)
          ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 2023-11-27

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคปลาที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก ใกล้แหล่งฝังกลบมูลฝอยเทศบาล

สมศักดิ์ อินทมาต, ดาวประกาย หญ้างาม, วริศรา รักษาภักดี, ลำใย ณีรัตนพันธ์

17-35

การจัดชั้นคุณภาพและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพผลพุทราพันธุ์นมสด

ธนดล ธาตุโลหะ, สมยศ มีทา, ศุภัชญา นามพิลา, สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

37-50

การเจริญเติบโตของยอดเปราะภูอ่างขาง (CAULOKAEMPFERIA APPENDICULATA K.LARSEN & TRIBOUN) พืชเฉพาะถิ่นของไทยในสภาพปลอดเชื้อ

บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, น้ำฝน ชาชัย, มนัสชนก เกตกลางดอน, พงศกร นิตย์มี, เรวัตร จินดาเจี่ย, สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์, จรรยา มุ่งงาม, เตชิตา ปิ่นสันเทียะ, ปราโมทย์ ไตรบุญ, จักรกฤษณ์ ศรีแสง

61-73

การพัฒนาข้าวหมากจากข้าวไรซ์เบอรี่ และการศึกษาคุณสมบัติของยีสต์ข้าวหมากต่อการต้านทานแบคทีเรีย ESCHERICHIA COLI

พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร, พรพรรณ รัตนะสัจจะ, จารุณี สนองคุณ, อาคม หะยีอูมา, มานพ สังข์แก้ว

111-127

การใช้สารปรับปรุงดินจากโรงบำบัดขยะทางกลและชีวภาพของเทศบาลนครอุดรธานีในการปลูกดาวเรือง

อรรจนา ด้วงแพง, ดรุณี พวงบุตร, โฉมยง ไชยอุบล, เยาวพล ชุมพล, วชิราวุธ พิศยะไตร

139-153

ดูทุกฉบับ