ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ของสารสกัดจากเปลือกรากหม่อน

Main Article Content

มาลินี เบ็ญพาด
อัจฉรา แก้วน้อย
อ้อมบุญ วัลลิสุต
สุรัสวดี ปิยะวิริยะกุล

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่จากเปลือกรากหม่อน โดยใช้สารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล จากสารสกัดเฮกเซนสามารถแยกกรดเบทูลินิกและเบตา-ซิโตสเตียรอล เมื่อนำสารสกัดและสารบริสุทธิไปทดสอบความเป็นพิษกับ HUVECs cell ได้ค่าความเข้มข้นที่ไม่เป็นพิษกับเซลล์คือ 0.1-1.0µg/ml จึงนำไปทดสอบฤทธิ์ยังยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ พบว่าในสารสกัดเฮกเซนมีส่วนประกอบที่มีฤทธิ์ดีกว่าสารบริสุทธิ์ที่แยกได้โดยให้ค่าร้อยละการยับยั้ง 77.8-93.3 ในขณะที่กรดเบทูลินิก และ เบตา-ซิโตสเตียรอล ให้ค่าร้อยละการยับยั้ง 73-85.8 สารสกัดไดคลอโรมีเทนที่ได้แยกส่วนที่ละลายในเฮกเซนออกไปแล้วให้ค่าร้อยละการยับยั้ง 69.4-86.7 และสารสกัดเมทานอลที่ละลายได้ในไดคลอโรมีเทน (MeOH/CH2Cl2) ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ได้ดีที่สุด ให้ค่าร้อยละการยับยั้ง 95.4 ดังนั้นฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเส้นเลือดใหม่ของสารสกัดเปลือกรากหม่อนมีกรดเบทูลินิกและเบตา-ซิโตสเตียรอล เป็นสารออกฤทธิ์ร่วมกับสารอื่นๆ โดยส่วนสกัดที่ให้ฤทธิ์สูงสุดคือสารสกัดเมทานอลส่วนที่ละลายได้ในไดคลอโรมีเทน (MeOH/CH2Cl2) แม้ว่าในส่วนสกัดนี้ไม่มี กรดเบทูลินิกและเบตา-ซิโตสเตียรอล แต่สามารถให้การยับยั้งได้ถึง 95.4 % ที่ความเข้มข้น 0.1 µg/ml 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

อ้อมบุญ ล้วนรัตน์. (2552). การพัฒนาสารสกัดหม่อนที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Arnaoutova, I., George, J., Kleinman, H. K., & Benton, G. (2009). The endothelial cell tube formation assay on basement membrane turns 20: state of the science and the art. Angiogenesis 12, 267–274.

Chuakul, W., Saralamp, P., Paonil, W., Temsiririrkkul, P., & Clayton, T. (1997). Medicinal plants in Thailand Vol. II. Siambooks and Publications Co. Ltd, p 103.

Gad, H.A., Ayoub, I.M., & Wink, M. (2019). Phytochemical profiling and seasonal variation of essential oils of three Callistemon species cultivated in Egypt. PLoS ONE, 14(7), e0219571. doi.org/10.1371/journal.pone.0219571

Gheorgheosu, D., Duicu, O., Dehelean, C., Soica, C., & Muntean, D. (2014). Betulinic Acid as a Potent and Complex Antitumor Phytochemical: A Minireview. Anticancer Agents Med. Chem., 14(7), 936-945.

Hurlbert, M. (2019) Retrieved July 28, 2019 from /https://www.curemelanoma. org/blog/article/cancer-facts-and-figures-new-2019-numbers-released-by-american-cancer-society

Keshet, E., & Ben-Sasson, S. A. (1999). Anticancer drug targets: approaching angiogenesis. J. Clin. Invest, 11, 1497-1501.

Kim H. M., Han S. B., Lee C. W., Kim C. Y., Lee E. J., & Huh, H. (2000). Immunomodulating activity of polysaccharide isolated from Mori Cortex Radicis. Arch Pharm Res, 23(3), 181-5.

Lee S. J., Chashi. Y., Sakurai, H., & Saiki, I. (2003). TAC-101 inhibits intrahepatic metastasis of orthotopically implanted murine hepatocellular carcinoma. Cancer Lett, 198, 169-177.

Liby, K. T., Yore, M. M., & Sporn, M. B. (2007). Triterpenoids and resinoids as multifunctional agents for the prevention and treatment of cancer. Nat. Rev. Cancer, 7, 357-369.

Nakamura, E. S, Koizumi, K., Yamaura, T., & Saiki, I. (2003). Antitumor angiogenic effect of a matrix metallo-proteinase inhibitors MM 1270. AnticancerRes, 23, 411-418.

Matthews, N. H., Li, W. Q., Qureshi, A. A., Weinstock, M. A., & Cho, E. (2019). Chapter 1 Epidemiology of Melanoma in Cutaneous Melanoma: Etiology and Therapy [Internet] NCBI Bookshelf. Retrieved 23 June, 2019 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK481862/.

Ogasawa, M., Matsubura, T., & Suzuki, H. (2001). Inhibitory effects of evodiamine on invitro invasionand experimental lung metatstasis of murine colon cancer cells. Biol. Pharm. Bull, 20(8), 917-920.

Piyaviriyakul, S., Shimizu, K., Asakawa, T., Kan, T., Siripong, P., & Oku, N. (2011). Anti-angiogenic Activity and Intracellular Distribution of Epigallocatechin-3-gallate Analogs. Biol. Pharm. Bull., 34(3), 396-400.

Sato, H., Takino, T., Okada, Y., Cao, J., Shinagawa, A., Yamamoto, E., & Seiki, M. (1994). A matrix metalloproteinase expressed on the surface of invasive tumor cells. Nature, 370, 61-65.

Smitinand, T. (2014). Thai Plant Names, BKF Forest Herbarium, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Revised Edition p.388

Snitmajaro, N. & Luanratana, O. (2008). A new source of whitening agent from a Thai Mulberry plant and its betulinic acid quantitation. Nat. Prod. Res., 22(9), 727-734.

WHO. (2019). How common is skin cancer? in Skin cancers. Retrieved 23 June, 2019 from https://www.who.int/uv/faq/skincancer/en/index1.html

Wagner, H., & Bladt, S. (1996). Plant Drug Analysis. (2nded.) Berlin:Springer-Verlag

Woodhouse, E. C., Chuaqui, R. F., & Liotta, L. A. (1997). General mechanism of metastasis. Cancer Supplement, 80(8), 1529-1537.