เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

การเตรียมต้นฉบับมีรายละเอียดดังนี้

1.  ต้นฉบับเป็นต้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน15หน้าพิมพ์หน้าคู่โดยใช้ตัวอักษรแบบTHSarabunNewจัดเป็น1คอลัมน์

1.1  ขนาดกระดาษกำหนดเป็นB5(ISO)ซึ่งมีขนาดความกว้าง17.6เซนติเมตรและความสูง25เซนติเมตร

1.2  การเว้นระยะขอบกระดาษกำหนดดังนี้

    ระยะขอบบน    3   เซนติเมตร      ระยะขอบล่าง    2   เซนติเมตร

    ระยะภายใน      3   เซนติเมตร      ระยะภายนอก   2   เซนติเมตร

2.  ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด16พอยต์ชนิดตัวหนาตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษความยาวไม่เกิน3บรรทัดโดยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

3.  ชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วมภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด14พอยต์ชนิดตัวธรรมดาตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง

4.  หน่วยงานหรือสังกัดของผู้เขียนและผู้เขียนร่วมใช้เชิงอรรถในบรรทัดต่อมาขนาด12พอยต์ชนิดตัวธรรมดาตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ

5.  ชื่อผู้ประสานงานใช้เชิงอรรถส่วนท้ายของหน้ากระดาษขนาด12พอยต์ชนิดตัวธรรมดาตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายโดยระบุชื่อและอีเมล์ของผู้ประสานงาน

6.  บทคัดย่อหัวข้อภาษาไทยใช้คำว่าบทคัดย่อหัวข้อภาษาอังกฤษใช้คำว่า“Abstract”ขนาด15พอยต์ชนิดตัวหนาชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 

7.  คำสำคัญหัวข้อภาษาไทยใช้คำว่าคำสำคัญหัวข้อภาษาอังกฤษใช้คำว่า“Keywords”ขนาด15พอยต์ชนิดตัวหนาตำแหน่งชิดซ้ายหน้ากระดาษโดยมีคำสำคัญไม่เกิน4คำคั่นแต่ละคำด้วยเครื่องหมายจุลภาค(,)ตัวอักษรขนาด15พอยต์ชนิดตัวธรรมดาเรียงคำตามลำดับความสำคัญ

8.  หัวข้อเรื่องหัวข้อใหญ่ขนาด15พอยต์ชนิดตัวหนาตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายหัวข้อย่อยขนาด15พอยต์ชนิดตัวธรรมดาระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยจัดการเยื้องย่อหน้าตามความเหมาะสม

9.  เนื้อหาขนาด15พอยต์ชนิดตัวธรรมดาจัดกั้นหน้ากั้นหลังตลอดทั้งบทความ

10. รูปประกอบต้องมีความชัดเจนโดยมีชื่อรูปแสดงที่ใต้รูปเช่นรูปที่1………….หรือFig.1………….หากมีการอ้างอิงให้ระบุที่มา:………….

11. ตารางจัดพิมพ์แทรกในเนื้อเรื่องเว้นระยะห่าง1บรรทัดโดยมีชื่อตารางที่เหนือตารางเช่นตารางที่1………….หรือTable1………….

12.  เอกสารอ้างอิงหัวข้อภาษาไทยใช้คำว่าเอกสารอ้างอิงหัวข้อภาษาอังกฤษใช้คำว่า“References”ขนาด15พอยต์ชนิดตัวหนาตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายส่วนของรายการอ้างอิงขนาด15พอยต์ชนิดตัวธรรมดาจัดกั้นหน้ากั้นหลัง

13.  ตัวเลขใช้เลขอารบิคตลอดทั้งบทความ

14หมายเลขหน้าใช้เลขอารบิคแบบอักษรTHSarabunขนาด15พอยต์  ชนิดตัวธรรมดาตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านบนขวา