บรรณาธิการ

     รองศาสตราจารย์ดร.น.สพ.ฤทธิชัยพิลาไชย

 ผู้ช่วยบรรณาธิการ

     รองศาสตราจารย์ ดร.นิราวรรณ  กุนัน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดียาบุษดี

 

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

     Prof. Dr.Munehiro Tanaka                                Saga University, Japan

     Prof. Dr.Jeffrey C. Nash                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     ศาสตราจารย์ดร.อลงกลด  แทนออมทอง                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปิ่นลออ                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง  วชิราภากร                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  มีศุข                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

     รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง  พัฒนเศรษฐานนท์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  กฤตาคม                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

     รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  สุทธิบาก                       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชภาคย์  จิตต์อารี                   มหาวิทยาลัยมหิดล

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิต  วิชิตพันธุ์                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำสิงห์  นนเลาพล                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต  คำหล้า                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร์  อังควิศิษฐพันธ์               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพศักดิ์  ทีบุญมา                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  กิจโกศล                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี  พรหมหลวงศรี                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียา  แก้วนารี                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสตร์  วิเศียรศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราจิต  พยอม                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียว  ผาใต้                         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ  ประกอบวงษ์               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ยศวริศ  เสมามิ่ง              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     ดร.อรรจนา  ด้วงแพง                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     ดร.วลัยลักษณ์  แก้ววงษา                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี