บรรณาธิการ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี  ยาบุษดี

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

       รองศาสตราจารย์ ดร.นิราวรรณ  กุนัน

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ยศวริศ  เสมามิ่ง

 

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปิ่นลออ                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง  วชิราภากร                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  มีศุข                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  กฤตาคม                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ฤทธิชัย  พิลาไชย            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  เหมวงษ์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงกฎ อุตรา                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์  สมสุข                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลินทร์  พ่อค้า                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชภาคย์  จิตต์อารี               มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต  คำหล้า                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร์  อังควิศิษฐพันธ์          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพศักดิ์  ทีบุญมา             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร