วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; ISSN 2287-0083) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง และสัตวศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์

 

การพิจารณาบทความ

 1. ผู้นิพนธ์ส่งบทความในระบบวารสารออนไลน์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/scudru เมื่อส่งสำเร็จผู้นิพนธ์จะได้รับอีเมล์แจ้งว่าส่งบทความเรียบร้อยแล้ว
 2. กองบรรณาธิการพิจารณากลั่นกรองบทความ บทความที่ผ่านการพิจารณาจะถูกส่งต่อเพื่อประเมิน และบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Reject)
 3. บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากกองบรรณาธิการ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ บทความละ 3,500 บาท โดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอุดรดุษฎี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัญชีเลขที่ 981-6-89204-9 ทั้งนี้ ในการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 4. กรองบรรณาธิการพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ (Peer Review) อย่างน้อยบทความละ 3 ท่าน (double-blinded) โดยมีการปกปิดข้อมูลผู้ประเมินบทความและผู้นิพนธ์
 5. แจ้งผลการประเมินบทความให้ผู้นิพนธ์ทราบ
  5.1  ผลการประเมิน “ผ่าน” บทความของท่านจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ หลังจากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามคำแนะนำของผู้ประเมินบทความ
  5.2  ผลการประเมิน “แก้ไขและประเมินใหม่” บทความของท่านจะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินใหม่อีกครั้ง หลังจากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมตามคำแนะนำของผู้ประเมินบทความ
  5.3  ผลการประเมิน“ไม่ผ่าน” บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์
 6. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของบทความ ตรวจพิสูจน์อักษร ตรวจบทคัดย่อภาอังกฤษ และออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร พร้อมแจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์ทราบ โดยทุกขั้นตอนสามารถดูได้ในระบบที่ผู้นิพนธ์ได้ลงทะเบียนไว้กับวารสาร
 7. ตีพิมพ์เผยแพร่บทความในรูปแบบ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/scudru

 

กำหนดการเผยแพร่   

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
          ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน (กำหนดออกเดือนเมษายน)
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม (กำหนดออกเดือนสิงหาคม)
          ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม (กำหนดออกเดือนธันวาคม)