การดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูจากสารละลายโดยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้จากลูกยางนา

Main Article Content

ยุวรัตน์ เงินเย็น
ฉันทกร ปาทวาท
เกศรา ศิลาเกษ
สมชาย ชวนอุดม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำจัดสีย้อมเมทิลีนบลูจากสารละลายโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้จากลูกยางนา การเตรียมถ่านกัมมันต์ทำโดยใช้ลูกยางนา 3 ส่วน ได้แก่ ปีก เปลือกนอก และเปลือกใน โดยการกระตุ้นทางเคมีด้วย ZnCl2 อัตราส่วนระหว่างวัตถุดิบต่อสารเคมี 1 : 2 โดยน้ำหนัก เผาด้วยอุณหภูมิ 500 oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้จากส่วนของปีก มีพื้นที่ผิวสูงที่สุด 843 m2/g และมีขนาดรูพรุนเฉลี่ย 2.24 nm ซึ่งเป็นวัสดุพรุนที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ การศึกษาการดูดซับใช้การดูดซับแบบกะ โดยศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของสีย้อมเมทิลีนบลูและเวลาในการดูดซับ พบว่า เมื่อเวลาในการดูดซับเพิ่มสูงขึ้น สามารถดูดซับได้มากขึ้น จนกระทั่งเข้าสู่สมดุลที่เวลา 3 ชั่วโมง และผลการทดลองไอโซเทอมการดูดซับ แสดงให้เห็นว่าสมการของ
แลงเมียร์สามารถอธิบายข้อมูลการดูดซับจากการทดลองได้ดี (มีค่า R2 = 0.981) โดยมีปริมาณการดูดซับสูงสุด 269.3 mg/g ดังนั้น ลูกยางนาจึงเป็นวัตถุดิบที่ดีในการเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีความสามารถในการดูดซับสีย้อมได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ศานิตย์ ลีนะธรรม. (2548). ไม้ยางนา. เอกสารส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 4: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Abdullah, A. H., Kassim, A., Zainal, Z., Hussien, M. Z., Kuang, D., Ahmad, F., & Wooi, O. S. (2001). Preparation and characterization of activated carbon from Gelam wood bark (Melaleuca cajuputi). Malaysian Journal of Analytical Sciences, 7, 65-68.

Dorothy, A., & Mideen, A. S. (2015). Adsorption of methylene blue dye on activated carbon from rice husk. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 7, 761-765.

Gerçel, Ö., Özcan, A., Özcan, A. S., & Gerçel, H. F. (2007). Preparation of activated carbon from a renewable bio-plant of Euphorbia rigida by H2SO4 activation and its adsorption behavior in aqueous solutions. Applied Surface Science, 253, 4843-4852.

Kumar, P. S., Ramalingam, S., & Sathishkumar, K. (2011). Removal of methylene blue dye from aqueous solution by activated carbon prepared from cashew nut shell as a new low-cost adsorbent. Korean Journal of Chemical Engineering, 28, 149-155.

Marrakchi, F., Ahmed, M. J., Khanday, W. A., Asif, M., & Hameed, B. H. (2017). Mesoporous-activated carbon prepared from chitosan flakes via single-step sodium hydroxide activation for the adsorption of methylene blue. International Journal of Biological Macromolecules, 98, 233-239.

Miyah, Y., Lahrichi, A., Idrissi, M., Khalil, A., & Zerrouq, F. (2018). Adsorption of methylene blue dye from aqueous solutions onto shells powder: equilibrium and kinetic studies. Surface and Interfaces, 11, 74-81.

Nsami, J. N., & Mbadcam, J. K. (2013). The adsorption efficiency of chemically prepared activated carbon from cola nut shells by ZnCl2 on methylene blue. Journal of Chemistry, Doi.org/10.1155/2013/469170.

Ogungbenro, A. E., Quang, D. V., Al-Ali, K. A., Vega, L. F., & Abu-Zahra M. R. M. (2018). Physical synthesis and characterization of activated carbon from date seeds for CO2 capture. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6, 4245-4252.

Pallarés, J., González-Cencerrado, A., & Arauzo, I. (2018). Production and characterization of activated carbon from barley straw by physical activation with carbon dioxide and steam. Biomass and Bioenergy, 115, 64-73.

Pathania, D., Sharma, S., & Singh, P. (2017). Removal of methylene blue by adsorption onto activated carbon developed from Ficus carica bast. Arabian Journal of Chemistry, 10, 1445-1451.

Saygili, H., & Güzel, F. (2016). High surface area mesoporous activated carbon from tomato processing solid waste by zinc chloride activation: process optimization, characterization and dyes adsorption. Journal of Cleaner Production, 113, 995-1004.

Shamsuddin, M. S., Yusoff, N. R. N., & Sulaiman, M. A. (2016). Synthesis and characterization of activated carbon produced from kenaf core fiber using H3PO4 activation. Procedia Chemistry, 19, 558-565.

Üner, O., Geçgel, Ü., & Bayrak, Y. (2016). Adsorption of methylene blue by an efficient activated carbon prepared from citrullus lanatus rind: kinetic, isotherm, thermodynamic, and mechanism analysis. Journal of Water Air Soil Pollut, DOI: 10.1007/s11270-016-2949-1.

Valliammai, S., Subbareddy, Y., Nagaraja, K. S., & Jeyaraj, B. (2017). Removal of methylene blue from aqueous solution by activated carbon of Vigna mungo L and paspalum scrobiculatum: equlibrium, kinetics and thermodynamic studies. Indian Journal of Chemical Technology, 24, 134-144.

Yu, Z. H., Zhai, S. R., Guo, H., Iv, T. M., Song, Y., Zhang, F., & Ma, H. C. (2018). Removal of methylene blue over low-cost mesoporous silica nanoparticles prepared with naturally occurring diatomite. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 88, 541-550.