การหาขนาดใบกังหันที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าระบบน้ำวนอิสระ

Main Article Content

ไพลิน เถาวัลย์ดี
รัชพล สันติวรากร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาขนาดกังหันที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าระบบน้ำวนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 0.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางรูทางออกของน้ำ 0.2 เมตร โดยการสร้างกังหันขึ้นมาทดสอบ กังหันที่ใช้ทดสอบมี 12 ขนาดต่างกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของกังหัน 4 ขนาด คือ 0.5, 0.6, 0.7 และ 0.8 เมตร เปลี่ยนแปลงขนาดความสูงของกังหัน 3 ขนาด คือ 0.2, 0.3 และ 0.4 เมตร กังหันแต่ละขนาดมีจำนวนใบพัด 5 ใบ ทดสอบที่อัตราการไหล 0.02-0.06 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากนั้นหาประสิทธิภาพและใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology ; RSM) หาขนาดที่เหมาะสม จากการศึกษาพบว่า กังหันเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร สูง 0.4 เมตร ที่อัตราการไหล 0.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าดีที่สุด 13.92 %

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Dhakal, D., Timmilsina, A. B., Dhakal, R., Fuyal, D., Bajaracharya, T. R., Pandit, H. A., Amatya, N., & Nakarmi, A. M. (2015). Comparison of cylindrical and conical basins with Optimum Position of Runner: Gravitational Water Vortex Power Plant. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 48, 662-669.

Shabara, H. M., Yaakob, O. B., Ahmed, Y. M., Elbatran, A. H., & Faddir, M. S. M. (2015). CFD Validation for Efficient Gravitational Vortex Pool System. Jurnal Teknologi, 74(5), 97-100.

Sritram, P., & Suntivarakorn, R. (2019). The effects of blade number and turbine baffle plates on the efficiency of free-vortex water turbines. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 257, 1-8.

Sritram, P., Treedet, W., & Suntivarakorn, R. (2015). Effect of Turbine Materials on Power Generation Efficiency from Free Water Vortex Hydro Power Plant. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 103, 1-8.

Wanchat, S., Suntivarakorn, R., Wanchat, S., Tonmit, K., & Kayanyiem, P. (2013), A parametric study of Gravitation vortex power plant. Advanced Materials Research, 805-806, 811-817.