เผยแพร่แล้ว: 2016-07-26

ความสามารถพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรในเขตการท่องเที่ยวชายแดน

ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล, เพ็ญประภา เพชระบูรณิน, ธงชัย หงษ์จร

93-100

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน

เนตรนภา เอี่ยมอนุพงษ์ เอี่ยมอนุพงษ์, ดิเรก ธีระภูธร, พิชัย ทองดีเลิศ, ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์

139-152

เทวราชาในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา

ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

153-167

ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลหารของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 1 ด้วยจำนวน 37 และเลขโดด 3

ศุภารัตน์ เกษรพรม, ชัญญา ตันวิรัตน์, อัยเรศ เอี่ยมพันธ์

245-258

การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบการขนส่งทางอากาศไทย

สุจิตรา สันธนาภรณ์, พัชรินทร์ สิรสุนทร, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

269-286