กลยุทธ์การตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกะลานำโชคต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

Main Article Content

สุกัญญา สุจาคำ

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะลานำโชค และศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อหาระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะลานำโชค จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือคือการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม โดยมีการสัมภาษณ์และการจัดสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มกะลานำโชคเกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจในการทำงานฝีมือเกี่ยวกับกะลาหัวหน้ากลุ่มซึ่งทำอาชีพนี้อยู่แล้วเป็นผู้ฝึกสอนให้สมาชิก การระดมทุนมีปัญหาเนื่องจากสมาชิกมีฐานะยากจนและยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนความช่วยเหลือทางด้านสถาบันการเงินมีปัญหาเนื่องจาก ไม่มีความรู้ในด้านการทำบัญชี ทางด้านการตลาดกลุ่มใช้วิธีการขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการเพื่อออกแสดงสินค้าตามงานต่าง ๆในจังหวัดและต่างจังหวัด จนเป็นที่รู้จักและคำสั่งซื้อส่วนมากจะมาจากลูกค้าที่รู้จักจากงานแสดงสินค้า OTOP ระดับประเทศ การกระจายสินค้าใช้ลักษณะของคนกลางในการกระจายตลาด โดยรับสินค้าไปจำหน่าย การบริหารจัดการ และการเป็นผู้นำ หัวหน้ากลุ่มแบกรับหน้าที่ทั้งหมดในการบริหารงานเนื่องจากสมาชิกกลุ่มขาดความรู้ในเรื่องการมีส่วนร่วม ยังคงเข้าใจว่าตนเองเป็นเพียงลูกจ้างที่ไม่สามารถออกความคิดเห็นได้

 

Marketing strategies to promote the product standards of Kala Numchokegroupcommunity enterprise in Uttaradit Province.

The findings indicates that the group is incorporated by members who are interested in making crafts. In addition, the leader of this group is producing as a business so, the leader will be coaching for the members. However, fundraising is having a problem due topoverty of each member. Also most members are not clearly understand of forming the community enterprise. Moreover, there is no help from financial institution because members do not have knowledge on accounting. For marketing, the group is asking for cooperation with government agencies for exhibiting the product in the events until the product becomes well-known. Because of the OTOP exhibition, the group is having a lot of order. Middleman is usedfor distributing the product. For management and leadership, the leader of the group takes all responsible because the members are lack of knowledge. Finally, for the participation, most members thought that they are acting as employee, so they are not giving any suggestions or comments.

Article Details

บท
บทความวิจัย