การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความตระหนัก ในคุณค่าภูมิปัญญาไทย สำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

Main Article Content

นภากร บุญเส็ง
รุจโรจน์ แก้วอุไร แก้วอุไร
ภูฟ้า เสวกพันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาไทย สำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้น และ 2) การทดลองใช้และการศึกษาผลการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างใน  การทดลองเป็นนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ในภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คนผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาไทย สำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา  มีลักษณะที่สำคัญของการเรียนการสอนการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติและการเรียนรู้แบบออนไลน์ มีเว็บไซต์เป็นแหล่งเรียนรู้และนำเสนอสารสนเทศ มีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3)การสร้างความรู้ ปรับสมดุลความคิดและความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาไทย  ซึ่งประกอบด้วย  ขั้นที่ 1 สำรวจความรู้ ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูล ขั้นที่ 3 การรับรู้คุณค่าภูมิปัญญาไทย ขั้นที่ 4 สรุปความรู้ ขั้นที่ 5 การประเมินผล 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ  5) การวัดและประเมินผลตามรูปแบบผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และผลการทดลองนำร่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ พบว่า กระบวนการเรียนการ

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาไทยหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก

 

Development of a Blended Learning Model Using Information Technology Approach to Promote Awareness on Value of Thai Wisdom for Students of Institute of Physical Education

The purpose of this research was to develop of blended learning model using information technology approach to promote awareness on value of Thai Wisdom for students of Institute of Physical Education. The research procedure consisted of two phases: 1) creating and 2) examining the quality of blended learning model. The sample group consisted of 30 students in the faculty of Education at the Institute of Physical Education who registered in information technology for learning during the first semester of the academic year 2014. The results showed that.

1. Information technology blended learning model to promote awareness on value of Thai Wisdom for Students of Institute of Physical Education were face to face and online learning. Website was the source of learning and presenting information with major elements included principle, objective, content, teaching and learning process and measurement and evaluation. The learning process had five steps namely 1) preparation 2) building skill in using information technology for learning in different circumstances.3) knowledge-building refers to balancing perception and awareness of Thai wisdom which consisted of different steps as the first step, which included knowledge exploration, step 2 gathering information, step 3 recognition of Thai wisdom, step 4 knowledge conclusion and step5 evaluation. 4) feedback 5) measuring and evaluation. Further to the format quality evaluation, we had found that developed learning model was very good, and the results of possibility pivot study revealed the learning process was consistent and continuously practical.

2. The experiment revealed that students’ post-test awareness of Thai wisdom was significantly higher at .01

3. Students were highly satisfied with the developed model.

Article Details

บท
บทความวิจัย