มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Main Article Content

วิษณุ บาคาล

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อวิเคราะห์บริบทของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ2.) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ และ ๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของสถานพินิจฯ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร การวิจัยภาคสนาม และการจัดประชุมกลุ่มย่อย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เด็กและเยาวชน ที่กระทำความผิดของสถานพินิจฯ จำนวน 400 คน และตัวแทนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและสังเกตการณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า

บทบัญญัติมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะสอดรับกับสภาพตัวเด็กและเยาวชน ที่กระทำความผิดได้จริง ทำให้ยิ่งยากแก่การควบคุม ซึ่งสภาพตัวของเด็กและเยาวชน ที่กระทำความผิด มักมีความแตกต่างกันออกไป โดยอาจมีความแตกแยกในครอบครัว

ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 วรรคสองกรณีเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี กระทำความผิด ได้กำหนดให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก โดยไม่ได้กำหนดแนวทางให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กเข้าไปวางข้อกำหนดในการดูแลเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นการที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 (2) (5) กำหนดให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการให้บิดามารดาต้องนำเงินมาชำระต่อศาล ถ้าเด็กกระทำความผิดนั้นอีกมิใช่แนวทางที่จะพัฒนานิสัยหรือพฤติกรรมของเด็กประกอบกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดโทษของผู้กระทำความผิดต่อเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 พบว่ามีการกำหนดระวางโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน เป็นการกำหนดบทลงโทษน้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของสถานพินิจฯดังนี้ ควรให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กกำหนดแนวทางร่วมกันกับบิดามารดาในการดูแลเด็กและเยาวชนให้ถูกวิธี ศาลเยาวชนและครอบครัวควรจะกำหนดวิธีการในการดูและพฤติกรรมของเด็กให้ดีขึ้นแทนที่จะใช้เงินไปวางต่อศาลเวลาเด็กทำผิดเพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจัง และศาลไม่ควรใช้เวลาในดุลพินิจในสถานพินิจนานเกินไปเพื่อป้องกันการถ่ายทอดลักษณะนิสัยที่ไม่ดีต่อกันระหว่างเด็กด้วยกันรวมถึงให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มบทลงโทษที่เด็กกระทำผิดซึ่งสูงสุดแค่ 6 เดือน ซึ่งน้อยเกินไป เพื่อให้เด็กเกิดความเกรงกลัวที่จะกระทำความผิดซ้ำ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงบทลงโทษที่หนักขึ้น

 

The Legal Measures of Effective Control for Protecting Repeat Offenders of Young Criminals in the Juvenile Observation and Protection Center

The objectives of the research were to investigate the legal measures of effective control for protecting repeat offenders of young criminals in the Juvenile Observation and Protection Center, to analyze problems of the legal measures of effective control for protecting repeat offenders of young criminals in the Juvenile Observation and Protection Center, and to find useful suggestions on the legal measures of effective control for protecting repeat offenders of young criminals in the Juvenile Observation and Protection Center. The sample subjects were 400 teenagers in the Mahasarakham Provincial Juvenile Observation and Protection Center, and 5keypersons from government sectors were the population and 100 % of them were the informants which yielded no need for any patterns to gain sampling. The qualitative research uses Participatory Action Research focused on documentary, the field study focused on interviewing and observing the target population, and focused groups. The questionnaire was used to collect data from the young criminals in the Mahasarakham Provincial Juvenile Observation and Protection Center.

Results of the research are as follows:

1. The legal measures of Thailand have been enacted and enforced ineffectively to control for protecting repeat offenders of young criminals in the Juvenile Observation and Protection Center. The results may be caused by the difficulties and limitation of law enforcement. As a result, the measures were not proper to improve the control for protecting repeat offenders of young criminals qualities. According to the legal regulations, family, educational institutions, religious institutions are mainly responsible for improving moral and ethical qualities of the teenagers in Thailand. However, the study revealed that the legal measures were not effectively enforced to improve the required qualities of the criminals. The results may be caused by the individual differences in criminal case, family status, educational background including their readiness for moral and ethical development.

2. The study indicated that these problems and difficulties caused the failure of the legal measures for Criminal Code section 73 second paragraph, children up to 10 years if the offense. The Inquiry official have sent children to the legal authorizes on child protection. By don’t setting precedent for parent or guardians of children placed into care provision in the juvenile. In addition, Criminal Code section 74 (2)(5) the court discretion that the parents have to pay money to the court if another child offender. Don' guideline to develop habits of children. Include criteria for imposition of expansion acts against children and youth found that have’t set maximum term of imprisonment don’t exceeding 6 months. To impose sanctions too little.

3. In conclusion, suggestions for law enforcement are as follows : Agency shouldhave the authority to use the law on child protection guidelines with parent to care for children and youth properly. Juvenile and Family Court should determine how to care for better your child’s behavior rather than using money to put on the court when children do wrong to achieve serious results. In discretion, the court should not take too long in detention. To prevent the transmission of bad habits between children together. The agency should have the authority to use the law to protect children or consider increasing the penalties for child offenders, the highest just 6 months. Which is too little for children to be afraid to make mistakes after the heavy penalties up.

Article Details

บท
บทความวิจัย