ผลการใช้ กูเกิลทรานสเลต (Google Translate) ร่วมกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและ การอ่านออกเสียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

ชยพัทธ์ แก้วนรินทร์

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแผนการเรียนรู้โดยใช้กูเกิลทรานสเลต (Google Translate) ร่วมกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของทักษะการฟังและการอ่านออกเสียงของการใช้กูเกิลทรานสเลต (Google Translate) ร่วมกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้กูเกิลทรานสเลต (Google Translate) ร่วมกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 27 คน ซึ่งได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กูเกิลทรานสเลต (Google Translate) ร่วมกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการอ่านออกเสียง 2) แบบทดสอบทักษะการฟังและการอ่านออกเสียง 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กูเกิลทรานสเลต (Google Translate) ร่วมกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

การวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลที่วิเคราะห์ความต้องการด้านเนื้อหาโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ใช้เกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบกับคะแนนทักษะการฟังและการออกเสียงก่อนและหลังเรียน ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่า t-test Dependent ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กูเกิลทรานสเลต (Google Translate) ร่วมกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการอ่านออกเสียง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.54/81.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟังและการอ่านออกเสียง ก่อนและหลังการใช้กูเกิลทรานสเลต (Google Translate) ร่วมกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น พบว่า คะแนนทักษะหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า คะแนนทักษะก่อนการใช้กูเกิลทรานสเลต (Google Translate) ร่วมกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ .05 และ 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการศึกษาผลการใช้กูเกิลทรานสเลต (Google Translate) ร่วมกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะการฟังและการออกเสียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร อยู่ในระดับมาก

 

The Result of Using Google Translate With English Learning to Enhance Listening and Pronunciation Skill for Pratomsuksa 6

The purposes of this study were as follows : 1) To develop the lesson plan by using Google Translate with English learning to enhance. 2) To study the result of using Google Translate with English learning to enhance and 3) To evaluate the satisfaction of the students towards using Google Translate with English learning. The samples in this study were Pratomsuksa 6 students at Chumchonphaluedwittayakarn School, Uttaradit Primary Education Area Office 2 amount of 27 students of selected by Purposive Sampling. The instruments of this study were. : 1) The lesson plan on using Google Translate with English learning to enhance listening and pronunciation skills. 2) The listening and pronunciation skill test. 3) The satisfaction questionnaire towards using Google Translate with English learning.

The analysis of content used mean and standard deviation. The efficiency of the lesson plan was the 80/80 set criteria to compare with the listening and pronunciation skills scores before and after learning. The data was analyzed statistically using t-test Dependent, mean and standard deviation.

The results of this study were found that 1. The efficiency of the lesson plan by using Google translate with English learning to enhance listening and pronunciation skill was 81.54/81.94 which reached the set criteria. 2. The result of the comparison of listening and pronunciation skills before and after using the Google Translate with English learning developed by the researcher was found that the skill score of Pratomsuksa 6 students after learning by Google Translate with their English learning was higher than before with a significant level .05. 3. The satisfaction of the students towards using Google Translate with English learning to enhance listening and pronunciation skill for Pratomsuksa 6 students at Chumchonphaluedwittayakarn school was at high level.

Article Details

บท
บทความวิจัย