ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

จรรยา ยกยุทธ์
นลินี ทองประเสริฐ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี” ได้ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคโดยจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัวกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 371 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า t-test, F-test และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ นโยบายภาครัฐ สังคมและวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภค ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจำหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตลอดจนด้านสังคมและวัฒนธรรม สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อได้ร้อยละ 39

 

The Factors Influencing the Decision of Buying Compact Car of Customers in Ubonratchathani, Province

The research aimed tostudy and compare the factors with influenced the decision of buying compact car of customers in Ubonratchathani province as classified by gender, age, occupation, marital status, salary, educational levels and numbers of family member.The samples used in this survey research were 371. They were customers who bought new compact car which registered by Department of Land Transportation Ubonratchathani Office derived by means of quota sampling. The research instrument was the questionnaire with a five-level rating scale, yielding

Article Details

บท
บทความวิจัย