ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมพัฒนาได้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

Main Article Content

จริยา พิชัยคำ

บทคัดย่อ

ในยุคสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based society) เป็นสังคมที่ต้องมีคนในสังคมเป็นผู้เรียนรู้แบบตลอดชีวิตหรือเรียนรู้อย่างยั่งยืน ซึ่งสร้างความท้าทายแก่ครูผู้สอนอย่างมากในพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและยกระดับขีดความสามารถในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บทความนี้ ผู้เขียนได้นําเสนอความสําคัญของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ประเด็นปัญหาในโลกที่เป็จริงและสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันได้ ผลงานของการทําโครงงานนั้นคือหลักฐานที่แสดงการเรียนรู้อย่างเข้าใจและนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

Learning and Innovation Skills Developed by the Project-based Learning

In a knowledge-based society is a society need to have someone in the know as lifelong learning or sustainable. This creates a challenge for teachers and students greatly improve the learning and innovate skills to maintain life in society happily. In this article discribes an era that changing fast and highly competitive , the author presents the importance of learning and innovation skills. This is a basic skill that everyone needs to learn. Proposed guidelines for the management of project-based learning. As an alternative for teachers in learning to learn the issues and problems in the real world. Can be linked to daily life. The works of the project is the evidence of learning and understanding that innovate from the learning of the students.

Article Details

บท
บทความวิชาการ