การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการประกอบคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

นพพร แก้วเทพ

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการประกอบคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” จุดมุ่งหมายในการศึกษาครั้งนี้เพื่อสร้างและหาคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการประกอบคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการประกอบคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการประกอบคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังเหนือวิทยาจำนวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า เครื่องมือที่ใช้ศึกษาค้นคว้ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับดีมาก

 

Development of Web-based Instruetion “Computer Deviceand Computer Assemblefor Practical Skill” Enhancement For 1st Year Secondary School.

The research in tilled “Developmentof web-based instruction computer device computer assemble for practical skillenhancement for 1styear secondary shcool” This aimed to create and find the quality of Web-based instruction in the topic of computer device and computer assembly for practical skill enhancement by ratio of 80/80. It is to compare an achievement of learning before and after lesson with the lessons on Internet network in a topic of computer device and computer assembly for practical skill enhancement. To study learners’ opinions on Web-based instruction in a topic of computer device and computer assembly for practical skill enhancement. The sample of this study were from 1st year students in Secondary School in WangnuaWittaya School as 35 students by simple random.

The findings of the study were as follows The efficiency validation of the web board instruction development is at standard. The achievement of the students after learning through Web-based instruction was statistically higher than before learning at the 0.05 level of significance. The students’ satisfaction on the learning and teaching through Web-based instruction was at a high level

Article Details

บท
บทความวิจัย