การพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

วิษณุ วงศ์อ่อนตา

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นม. 3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 24คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย1) แผนการเรียนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จำนวน 5 แผน2) แบบประเมินความเหมาะสม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 5 เรื่อง เรื่องละ 20 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 17 ข้อ สถิติที่ใช้ ค่าสถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่า 1) การเรียนแบบผสมผสานมีความเหมาะสมในระดับมากมีประสิทธิภาพ E1/ Eเท่ากับ 81.92 / 78.502) นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.053) นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  (\bar{x}= 4.38, S.D.= 0.59)  

 

The Development of the Blended learningfor Promotion Process Skill of Sciencefor Students Mathayomsuksa 3th

This research has following objectives: 1) In order to develop Blended Learning for Promotion Process Skill of Science have efficient as level 75/75. 2) to compare learning achievement between before and after using 3) to examine students’ satisfaction. Sampling group is students M 3th on second semester of Ban thachang School. The second semester of academic year 2014 amount 24 students. The instrument of this study were 1) Prepared learning planforThe Blended Learning for Promotion Process Skill 5 plans. 2) Evaluation form suitable. 3) The learning achievement Learning include of 5 items amount 20 questions. 4) Questionnaire students’ satisfaction amount 17 questions. Used statistics are basic statistics, mean, percentage, standard deviation and t-test.

The results of this study found that 1) The Blended Learning were at somewhat favorable level, the efficient E1/E2 is 81.92/78.50. 2) Students universe, higher score than before using at .05 3) Students were satisfied of The Blended Learning were at somewhat favorable level. (\bar{x}= 4.38, S.D.= 0.59)

Article Details

บท
บทความวิจัย