การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปฏิบัติเครื่องเป่าลมทองเหลือง(ทรัมเป็ต)โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุคสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

Main Article Content

วีระ ฉิมพลี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1)เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนการปฏิบัติเครื่องเป่าลมทองเหลือง (ทรัมเป็ต)โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาดนตรีสากลมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จำนวน 32 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ เอกสารประกอบการสอน และแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหลังเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 คือแบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไปด้านการปฏิบัติเครื่องเป่าลมทองเหลือง (ทรัมเป็ต)ตอนที่ 2 คือแบบประเมินเพื่อวัดความสามารถในการปฏิบัติเครื่องเป่าลมทองเหลือง (ทรัมเป็ต)

ผลวิจัยพบว่า

1. เอกสารประกอบการสอนการปฏิบัติเครื่องเป่าลมทองเหลือง (ทรัมเป็ต) โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาดนตรีสากลมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 83.02/ 83.94 ซึ่งผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 80/80 เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย กำหนดไว้

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนการปฏิบัติเครื่องเป่าลมทองเหลือง (ทรัมเป็ต) หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.19 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.41) คิดเป็นร้อยละ 83.94 สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.88 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.33) คิดเป็นร้อยละ 42.92 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .04 เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยกำหนดไว้

 

The Development of Instructional Document for Fundamental Brass (Trumpet) : Practice By Folk Wisdom Apply of Rum Wong Yorn Yook Song for Music Program in Bachelor Degree of Uttaradit Rajabhat University

The purposes of this research were 1) to develop handout on Brass (trumpet) practice by folk wisdom apply of Rum Wong Yorn Yook Song for music programe in Bachelor degree of Uttaradit Rajabhat University on basis of 80/80 criteria and 2) to compare pre and post learning achievement The research sample included 32 students music program in Bachelor degree of Uttaradit Rajabhat University tor 1stSemester, Academic Year 2012. The research instruments were handout on Brass instrument (trumpet) practice by folk wisdom apply of Rum Wong Yorn Yook Song for Music Programe in Bachelor degree of Uttaradit Rajabhat University and pre-and post-achievement test.

The findings revealed as follows:

1. The efficiency of handout on Brass instrument (trumpet) Practice by folk wisdom apply of Rum Wong Yorn Yook Song for music programe in Bachelor degree of Uttaradit Rajabhat University was found at 83.02/ 83.94 respectively which was consistent with 80/80 criteria.

2. The learning achievement score of students from post-test was averagely found at higher than its counterpart (24.19) Statistically at the .04 level.

Article Details

บท
บทความวิจัย