การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

วรรณวิภา ภูน้ำใส
สนิท ตีเมืองซ้าย
ทรงศักดิ์ สองสนิท

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 มีนักเรียนจำนวน 20 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยเทคนิคจิกซอว์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยเทคนิคจิกซอว์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

The Development of a Web-Based Instruction by Collaborative Learning with Jigsaw Techniques in the Occupation and Technology Learning Substance Group for Matthayomsuksa 1

This research aimed: (1) to improve quality of Web-Based Instruction (WBI) by Collaborative Learning with Jigsaw Techniques in the Occupation and Technology Learning Substance Group for Matthayomsuksa 1 students,(2) to examine efficiency of WBI by Collaborative Learning with Jigsaw Techniquesbased on the criterion of efficiency established at 80/80,(3) to compare the students pre-test score to post- test scoreof students used the WBI based on Collaborative Learning with Jigsaw Techniques and (4) to study the satisfaction of the students towards studying with the developed WBI based on Collaborative Learning with Jigsaw Techniques.  In the study, the data were collected from a class of Matthayomsuksa 1 students in Ban Huaykannonsung School, under the MahasarakhamPrimary Educational Service Area Office 3, which were selected 20 studentsby Purposive Sampling. The instruments used in this research were a WBI, a quality evaluation survey, a learning performance achievement test, and a satisfaction questionnaire. Moreover, the statistical procedures employed in the research were percentage, mean, standard deviation, and t-test (Dependent Sample).

The results of the study were found that the WBI had an efficiency of 80/80 which was higher than the established requirement, and the students who learned the developed WBI gained higher score of post-test than pre-test at the .01 level of significance. Moreover, their satisfaction towards the WBI was in the high level.

Article Details

บท
บทความวิจัย