ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลหารของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 1 ด้วยจำนวน 37 และเลขโดด 3

Main Article Content

ศุภารัตน์ เกษรพรม
ชัญญา ตันวิรัตน์
อัยเรศ เอี่ยมพันธ์

บทคัดย่อ

จุดประสงค์หลักของบทความนี้เพื่อนำเสนอและหารูปทั่วไปของผลหารของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 1 ด้วยจำนวน 37 และเลขโดด 3 ผลการศึกษาพบรูปทั่วไปของผลหารดังกล่าว ดังนี้ 

\underbrace{111...1}\div 37=  \underbrace{300300...300}3
#(1)=3\cdotn              #(300)=n-1

และ

\underbrace{111...1}\div 3= \underbrace{370370...370}37
#(1)=3\cdotn             #(370)=n-1 

สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n

 

Generalized beauty: the quotient of the number that every digit is 1 by 37 and 3

The main aim of this article is to present and find on a general form of the quotient of the number that every digit is 1 by 37 and 3 . The results show that a general form of this quotient is 

\underbrace{111...1}\div 37=  \underbrace{300300...300}3
#(1)=3\cdotn              #(300)=n-1

and

\underbrace{111...1}\div 3= \underbrace{370370...370}37
#(1)=3\cdotn             #(370)=n-1 

 for all positive integer n.

Article Details

บท
บทความวิจัย