การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบบูรณาการเชิงพหุวิทยา เรื่องสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

ณฐภัทร ดอนไชยสีหา
สนิท ตีเมืองซ้าย
ทรงศักดิ์ สองสนิท

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบบูรณาการเชิงพหุวิทยา เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพ 2) ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบบูรณาการเชิงพหุวิทยา เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบบูรณาการเชิงพหุวิทยาที่พัฒนาขึ้น และ 4)ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้บทเรียนบนเว็บแบบบูรณาการเชิงพหุวิทยาที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำนวน 17 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนบนเว็บแบบบูรณาการเชิงพหุวิทยา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนบนเว็บแบบบูรณาการเชิงพหุวิทยา เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาโดยบูรณาการ 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษา และภาษาอังกฤษ ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกำหนดปัญหา ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นทดลองและรวบรวมข้อมูลขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นสรุปผล ทำให้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (\dpi{100} \bar{X}= 4.25, S.D. = 0.21) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.91/86.29 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบบูรณาการเชิงพหุวิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วย บทเรียนบนเว็บแบบบูรณาการเชิงพหุวิทยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 

The Development of a Web-Based Instruction by Integrating with Multidisciplinary of “Substances in Daily Life” for Prathomsuksa 6 Students

This research aimed:(1) to development quality of Web-Based Instruction (WBI) by Integrating with Multidisciplinary of “Substances in Daily Life” for Prathomsuksa 6 Students,(2)to examine efficiency of the WBI by Integrating with Multidisciplinary of “Substances in Daily Life”for Prathomsuksa 6 Students,(3) to compare the achievement of the students before and after using the develop WBI by Integrating with Multidisciplinary and (4) to study the satisfaction of the students towards studying with the developed WBI by Integrating with Multidisciplinary. In the study, the data were collected from a class of 17 Pratomsuksa 6 students studying in BanNongnaraideaw School, under the Mahasarakham Primary Educational Service Area Office 3, which were selected by Purposive Sampling. The research instruments consist of a WBI, an achievement test, and a satisfaction questionnaire. The statistical procedures employed in the study were percentage, mean, standard deviation, and t-test (Dependent Sample).

The results of this study were found that the WBI by Integrating with Multidisciplinary of “Substances in Daily Life” for Prathomsuksa 6 Students focused on problem-solving skills, with the integration of 5 subjects including Science, Mathematics, Thai, Health education and English base on five steps of Scientificmethods, (1) question (2)hypothesis(3)experiment and observation(4) analysisand (5) conclusionwas in the high level (\dpi{100} \bar{X}= 4.25, SD = 0.21), an efficiency of 86.91/86.29 which was relevance the established requirement, and the students who learned by developed WBI showed higher score of post-test than pre-test at the .01 level of significance. Moreover, their satisfaction towards the WBI was in the high level.

Article Details

บท
บทความวิจัย