การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

จารุวรรณ สิทธิจันทร์
ทรงศักดิ์ สองสนิท
สนิท ตีเมืองซ้าย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐาน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐาน 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ บทเรียนบนเว็บ แบบประเมินคุณภาพบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test (Dependent Sample)

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นการคิดและเลือกหัวเรื่อง 2) ขั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3) ขั้นการเขียนเค้าโครง 4) ขั้นการปฏิบัติโครงงาน 5) ขั้นการเขียนรายงานโครงงาน และ 6) ขั้นการแสดงผลงาน ซึ่งบทเรียนบนเว็บมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ มีค่าเท่ากับ 1.10 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนบนเว็บอยู่ในระดับมากที่สุด (\dpi{80} \bar{X}= 4.54, S.D. = 0.54)

 

The Development of a Web-Based Instruction Using Project-based Learning in the Information and Communications Technology for Mattayomsuksa 5 Students

This research aimed: (1) to develop the Web-Based Instruction (WBI)using Project-based Learning (PBL) in the Information and Communications Technology for Mattayomsuksa 5 students,(2) to examine efficiency of the developed WBI using PBL(3) to compare the students’ pre-test and post- test score of student learning through WBI using PBL and (4) to study the satisfaction of the students learning through WBI using PBL. In the study, the data were collected from a class of 40 students who studied in Mattayomsuksa 5 in Mahachai pittayakhan School, under Mahasarakham Secondary Educational Service Area Office 26. The research instruments consisted of: (1) WBI, (2) a quality evaluation survey, (3) an achievement test and a satisfaction questionnaire. The statisticaldata was analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test (Dependent Sample)

The results of this study indicated that WBI using PBL consisted of six steps, (1) thinking and choosing titles, (2) study of relevant documents, (3) written outline, (4) practical project, (5) project report writing and (6) the exhibitions. These steps was 1.10 of Meguigans Efficiency Criterion, and the posttest was higher than the pre-test at a significant level of .01Moreover, their satisfaction towards the WBI was in the highest level (\dpi{80} \bar{X} = 4.54, S.D. = 0.54)

Article Details

บท
บทความวิจัย