หลักธรรมาภิบาลกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

อาภิสญา กุลบุญญา
นลินี ทองประเสริฐ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจำแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 278 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีธรรมาภิบาลในภาพรวมและรายด้าน 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มี เพศ ระดับการศึกษา และตำแหน่งของพนักงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 

Good Governance and Performances in Accordance with the Organization Performance Standards of Local Administrative Organizations in UbonRatchathani Province

The purposes of the research were 1) to study administration applying good governance of local administrative organizations in UbonRatchathani province 2) to study the relationship between the administration applying good governance in accordance with the organization performance standards of local administrative organizations in UbonRatchathani province and 3) to compare the administration applying good governance classified by sex, educational levels and positions of local officers in UbonRatchathani province. The sample group in the research was 278 local officers of provincial administrative organizations, municipalities and sub-district administrative organizations in UbonRatchathani province. The sample was selected by using stratified random sampling. The research instruments used in this research was a questionnaire with the reliability of 0.95. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, t-test, f-test, standard deviation and analyze the correlation with Pearson Chi-Square.

The research results were found as follows;1) the administration applying good governance of local officers in UbonRatchathani province as overall and six aspects were at high level, 2) the level of administration applying good governance was positively correlated with the performances in accordance with the organization performance standards of local administrative organizations in UbonRatchathani province and 3) personal factors of local officers ; respondents who haddifferentsex, educational level, and positions. Those people hadopinions about the administration applying good governance of administrators in local administrative organizations overalland aspects with no difference.

Article Details

บท
บทความวิจัย