วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ใน กลุ่มที่ 2 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม) ตามลำดับ ในวารสารฉบับนี้ ซึ่งเป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2562 มีบทความวิจัยรวมจำนวน 12 บทความ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
       กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบคุณผู้เขียนบทความวิจัยที่ได้ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ตรวจบทความในวารสาร กองบรรณาธิการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ทั้งคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งบทความตีพิมพ์ผ่านระบบจัดการวารสารออนไลน์ได้ตลอดทั้งปี ที่เว็บไซต์วารสาร www.tci-thaijo.org/index.php/scudru

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-27

ความคงตัวของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ ด้วยวิธีเอ็กซ์ทรูชันในน้ำแครอท

สุภัสสร วันทะ, ลัดดาวัลย์ ยืนยาว, เขมวิทย์ จันต๊ะมา, ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

41-60

การสำรวจผักพื้นบ้านในตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

อมลวัทน์ แท่นคำ, ศุภชัย ติยวรนันท์, ธนิสร์ ปทุมานนท์

61-75

การศึกษาภูมินิเวศด้านการเกษตรของตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

นายอัครพงษ์ พวงพิลา, อรรจนา ด้วงแพง, นิตยา ไชยเนตร, โฉมยง ไชยอุบล, วินัย มีแสง, เอราวัณ เบ้าทอง

77-93

คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยซีเมนต์จากหญ้าเนเปียร์

พัทธนันท์ นาถพินิจ, บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล, โชติกา คงสมบูรณ์, พงษ์ศักดิ์ หงษ์เจริญศรี

129-146

ประสิทธิผลพรมกะลานวดเท้าต่อการลดการสูญเสียการรับความรู้สึกที่เท้า ของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

เพชรรัตน์ รัตนชมภู, มัลลิกา บุญทอง, กัญจนภรณ์ ธงทอง, ปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์, สุภัสสร วันสุทะ, ลัดดาวัลย์ ยืนยาว

159-177