สมบัติทางกลและทางเคมีกายภาพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดง ที่จุ่มแช่ในโมลาส

Main Article Content

ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
นำพร ปัญโญใหญ่
ทิพาพร คำแดง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกลและทางเคมีกายภาพ
ของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงที่จุ่มแช่ในโมลาส ใช้ชิ้นทดสอบทองแดงขนาดตามมาตรฐาน ASTM E8M จุ่มแช่ในโมลาส โดยแปรค่าอุณหภูมิที่ 25 40 60 และ 80 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการจุ่มแช่ที่ 720, 1,440 และ 2,160 ชั่วโมง ทดสอบแรงดึงเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกลจากความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด พบว่าเปอร์เซ็นต์การลดพื้นที่หน้าตัดแปรผันตรงกับระยะเวลาในการจุ่มแช่ การลดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดมีค่าเท่ากับ 73.77 ± 1.09 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาในการจุ่มแช่ 2,160 ชั่วโมง นอกจากนี้ 
ชิ้นทดสอบที่จุ่มแช่ในโมลาสที่ระยะเวลาในการจุ่มแช่แตกต่างกัน มีค่าการลดพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยมากกว่าชิ้นทดสอบที่ไม่ได้จุ่มแช่ในโมลาส 1.2 เท่า จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีกายภาพโดยใช้เทคนิค SEM-EDS พบว่าปริมาณธาตุทองแดงลดลงเมื่อใช้ระยะเวลาในการจุ่มแช่นานขึ้น จากผลการวิเคราะห์ที่ได้สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสร้างท่อเทอร์โมไซฟอนเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนความร้อนในถังกักเก็บโมลาสได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ASTM. (2003). E8M Standard test methods of tension testing of metallic materialsAnnual Book of ASTM Standards, American Society for Testing and Materials (Vol. 3.01). USA.

Booddachan, K., Kamonpet, P., Terdtoon, P., Sutjaritakul, T., & Kobayashi, Y. (2003). Tensile strength of HDPE thermosyphon, The 7th International Heat Pipe Symposium (pp. 147-150). Jeju: Korea.

Garbatov, Y., Guedes Soares, C., Parunov, J., & Kodvanj, J. (2014). Tensile strength assessment of corroded small scale specimens. Corrosion Science, 85, 296-303.

Kamonpet, P., Booddachan, K., Terdtoon, P., Preechawuttipong, I., & Kobayashi, Y. (2003). Creep behavior of HDPE themosyphon under long term operation. Paper, The 7th International Heat Pipe Symposium (pp. 137-140). Jeju: Korea.

Martínez, C., Briones, F., Villarroel, M., & Vera, R. (2018). Effect of atmospheric corrosion on the mechanical properties of SAE 1020 structural steel. Materials (Basel, Switzerland), 11(4), 591.

Pandey, C., Mahapatra, M. M., Kumar, P., & Saini, N. (2017). Effect of normalization and tempering on microstructure and mechanical properties of V-groove and narrow-groove P91 pipe weldments. Materials Science and Engineering: A, 685, 39-49.

Pant, D., & Adholeya, A. (2007). Biological approaches for treatment of distillery wastewater: A review. Bioresource Technology, 98, 2321-2334.

Sheng, J., & Xia, J. (2017). Effect of simulated pitting corrosion on the tensile properties of steel. Construction and Building Materials, 131, 90-100.

Silalertruksa, T., Gheewala, S., & Pongpat, P. (2015). Sustainability assessment of sugarcane biorefinery and molasses ethanol production in Thailand using eco-efficiency indicator. Applied Energy, 160, 603-609.

Weon, J.-I. (2010). Effects of thermal ageing on mechanical and thermal behaviors of linear low density polyethylene pipe. Polymer Degradation and Stability, 95(1), 14-20.

Zeren, M. (2005). Effect of copper and silicon content on mechanical properties in Al–Cu–Si–Mg alloys. Journal of Materials Processing Technology, 169(2), 292-298.