การได้รับพลังงานและสารอาหารให้พลังงานของนักกีฬามวยไทยอาชีพ ในช่วงการควบคุมน้ำหนัก

Main Article Content

ธนัมพร ทองลอง
ภาคภูมิ แจ้งโพธินาค
สหรัฐฯ ศรีพุทธา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการได้รับพลังงานและสารอาหารที่ให้พลังงานในช่วงของการฝึกซ้อมกับช่วงของการลดน้ำหนักของนักกีฬามวยไทยอาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพชาย อายุ 20 – 22 ปี ค่ายมวย ศ.ศิริลักษณ์อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 15 คน เก็บรวบรวมข้อมูล 3 วัน ระหว่าง
เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 โดยใช้แบบบันทึกการบริโภคอาหาร 24 ชั่วโมง แล้วนำมาประเมินผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป IMMUCAL-Nutrients V 3.1 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบการหาค่าที (t-test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่าพลังงานและสารอาหารที่นักกีฬามวยไทยอาชีพบริโภค ช่วงฝึกซ้อม มีค่าพลังงาน 3,620 + 392 kcal/day คาร์โบไฮเดรต 542 + 60 g/day ไขมัน 101 + 11 g/day และโปรตีน 137 + 16 g/day และในช่วงลดน้ำหนัก มีค่าพลังงาน 2,516 + 617 Kcal/day คาร์โบไฮเดรต 233 + 79 g/day ไขมัน 85 + 31 g/day และโปรตีน 149 + 29 g/day เมื่อเปรียบเทียบพลังงานที่ได้รับและสารอาหารที่ให้พลังงานในช่วงการฝึกซ้อม และช่วงลดน้ำหนัก พบว่า นักกีฬามวยไทยอาชีพมีวิธีการควบคุมอาหาร โดยเน้นลดการบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต จึงส่งผลทำให้พลังงานที่บริโภคในแต่ละวันลดลง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า นักกีฬามวยไทยอาชีพ ใช้วิธีการลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร โดยเน้นลดการบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ซึ่งอาจส่งผลต่อสมรรถภาพและประสิทธิภาพของการแข่งขัน 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Arpawatnasakul, T. (2009). Principles of Sport Science. Bangkok: Printing of Chulalongkorn University.

Bass, D. H. (1995). Your personal fitness trainer. California: Ziff-Davis.

Han, D.H., Hansen, P.A., Host, H.H., & Holloszy, J.O. (1997). Insulin resistance of muscle glucose transport in rats fed a high fat diet a reevaluation. Diabetes; 46:1761-7.

Iowa, S., Mori, K., & Sato, Y. (1996). Effects of meal frequency on body composition during weight control in boxer. SC. and J. Med. Sci. Sport, 6(5), 265 - 272.

Jompol, V. (2013). The research of consumer behavior and conducting of boxer before flighing: A case study in HuayKwang District, Bangkok. Master of Home Economics.

Kitboonchoo, K. (2014). Increase athletic performance with nutrition. Bangkok: O.S. Printing House.

Klaewkla, C. (2009). Nutrition of athletic and exercise. Bangkok: Printing of Chulalongkorn University.

Klaewkla, J. & Sangperm, P. (2007). Food consumption for body weight reduction prior to the competition among Thai Boxers. Int. J. Hyg. Environ. Health, 30(3), 88 – 97.

Liu, S., Baracos V. E., Quinney, H. A., & Clandinin, M. T. (1996). Dietary fat modifies exercise–dependent glucose transport in skeletal muscle. J. Appl. Physiol., 80, 1219-1224.

McMurry, R. G., Proctor, C. R., & Wilson, W. L. (1991). Effect of caloric deficit and dietary manipulation on aerobic and anaerobic exercise. Int. J. Sports Med, 12(2), 167-172.

Mettler, S. (2009). Protein for weight loss. Sport Nutrition Conference; Munich: 27-30.

Power, S. K., & Howley, E. T. (2004). Exercise Physiology: Theory and application to fitness and performance. 5th ed. New York: McGraw-Hill.

Roemmich, J. N., & Sinning, W. E. (1997). Weight loss and wrestling training: effects on nutrition growth, maturation, body composition, and strength.
J. Appl. Physiol, 82(6), 1751 – 1759

Rosholt, M. N., King, P. A., & Horton, E. S. (1994). High fat diet reduces glucose transporter responses to both insulin and exercise. AM. J. Physiol., 266, R95-R101.

Sapwarobol, S, Adisakwattana, S, Ngamukot, S, Sirikhanpong, S, and Maccinen, K. (2011). Nutrition for enhancing performance ability. Journal of Sports Science and Health. 12(1), 7 – 14.

Sport Science Bureau, (2005). Sports nutrition, theory to practice. Bangkok: Printing and shipping organization ware teaching aids.

Sriramatr, S. (2017). Principles of sports training for athletic trainers. Bangkok: Printing of Chulalongkorn University.

The Institute of Nutrition. (2016). User Guide INMUCAL – Nutrients V.3 Manual of INMUCAL. Nutrients V.3 Program. Edit 3.

Vaspan, C., & Charongsuk, R. (2008). Food for Health. Nakhon phatom: Silpakorn University.