การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบและวัตถุที่สามในระบบดาวคู่ V781 Tauri

Main Article Content

วิระภรณ์ ไหมทอง
อมรรัตน์ ตาจุมปา

บทคัดย่อ

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ V781 Tauri ในครั้งนี้ ได้ทำการสังเกตการณ์โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ต่อเข้ากับ CCD ในช่วงความยาวคลื่นสีน้ำเงิน สีเหลือง และสีแดง ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จากการวิเคราะห์พบว่า ระบบดาวคู่ V781 Tauri มีคาบการโคจรลดลงด้วยอัตรา 0.00283 วินาทีต่อปี ซึ่งหมายถึงระยะห่างระหว่างดาวทั้งสองมีค่าลดลงเรื่อย ๆ จึงเป็นไปได้ว่าระบบดาวคู่ V781 Tauri นี้มีวิวัฒนาการที่สอดคล้องกับทฤษฎี Angular Momentum Loss (AML) และจากการศึกษาแผนภาพ O–C ยังพบว่ามีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงแบบคาบซ้อนกันอยู่ ซึ่งสามารถอธิบายได้ถึงการมีอยู่ของวัตถุที่สามที่มีรัศมีวงโคจรประมาณ 1.38 AU และมีคาบการโคจรของสมาชิกดวงที่สามประมาณ 41.906 ปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

American Association of Variable Star Observers. (2019). [Online]. Available: https://www.aavso.org/bob-nelsons-o-c-files#Tau_V781.

Kallrath, J., Milone, E. F., Breinhorst, R. A., Wilson, R. E., Schnell, A., & Purgathofer, A. (2006). V781 Tauri: a W Ursae Majoris binary with decreasing period. Astronomy & Astrophysics Journal, 452, 959–967.

Li, K., Gao, D. Y., Hu, S. M., Guo, D. F., Jiang, Y. G. & Chen, X. (2014). [Online]. The active W UMa type binary star V781 Tau revisited. Available: https://arxiv.org/pdf/1601.00412.pdf.

Liu, Q., & Yang Y. (2000). A period study of the W UMa type contact binary V 781 Tauri. Astronomy & Astrophysics Supplement Series, 142, 31-34.

SIMBAD Astronomical Database. (2000). [Online]. Available: https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=v781+tau&submit=SIMBAD+search.