ผลของสารสกัดดาวเรืองในการเป็นสารฆ่าและสารยับยั้งการเจริญเติบโต ของหนอนกระทู้ผักในห้องปฏิบัติการ

Main Article Content

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

บทคัดย่อ

ปัญหาในการปลูกคะน้าคือการติดต่อและการเข้าทำลายของแมลงศัตรูคะน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนอนกระทู้ผักเป็นหนึ่งในแมลงศัตรูหลักของคะน้าในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาผลของสารสกัดดาวเรืองในการเป็น สารฆ่าและสารยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนกระทู้ผักวัยที่ 3 ที่ระดับความเข้มข้น 0, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 และ 8.0% (w/v) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) ความเข้มข้นละ 5 ซ้ำ ซ้ำละ 10 ตัว ทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ผลการทดลองพบว่าผลสารสกัดดาวเรืองมีผลต่อการฆ่า และการยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนกระทู้ผักวัยที่ 3 ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม เมื่อความเข้มข้นของสารสกัดดาวเรืองสูงขึ้นจะมีผลทำให้อัตราการตายของหนอนกระทู้ผัก
วัย 3 สูงขึ้น ที่ความเข้มข้น 8% (w/v) มีอัตราการตายของหนอนกระทู้ผักวัยที่ 3 สูงสุด 100% ค่า LC50 มีค่าเท่ากับ 0.95 และ 0.38% (w/v) ที่ 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลำดับ 
ในการเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโต ที่ความเข้มข้น 0.25% (w/v) ของสารสกัดดาวเรือง ระยะดักแด้มีเปอร์เซ็นต์การตาย 32.0% ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉลี่ย 7.40 + 0.48 และ 8.20 + 0.48 วัน ตามลำดับ ในขณะที่ชุดควบคุมเปรียบเทียบระยะดักแด้ไม่มีเปอร์เซ็นต์การตาย ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเป็นระยะดักแด้และตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉลี่ย 4.60 + 0.48 และ 5.40 + 0.48 วัน ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จรงค์ศักดิ์ พุมนวน และ มณทินี ธีรารักษ์. (2555). ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดาวเรือง (Tagetes erecta L.) ในการควบคุมหนอนใยผัก (Plutella xylostella L.). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 30(2), 1-7.

พัชรินทร์ คูณเศรษฐ. (2560). สินค้าผัก แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง. สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

รัตนาภรณ์ พรหมศรัทธา, มัณฑนา มิลน์ และ อารมณ์ แสงวนิชย์. 2544. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของดาวเรือง, น. 406-409. ในรายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์ 2544. กรุงเทพฯ.

สมศักดิ์ สิริพลตั้งมั่น, อุราพร หนูนารถ, สมรวย รวมชัยอภิกุล และ ศรีจำนรรจ์ ศรีวันทรา. (2544). แมลงศัตรูผัก เห็ด และไม้ดอก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

Abbas, N., Ullah, S., Shad, S. A., Razaq, M. Waheed, A., & Aslam, M. (2014). Resistance of Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) to profenofos: Relative fitness and cross resistance. Crop Protection, 58, 49-54.

Abbott, W. S. (1925). A method for computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology, 18, 265–267.

Aktar, M. W., Sengupta, D., & Chowdhury, A. (2009). Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazards. Interdisciplinary Toxicology, 2(1), 1–12.

Chauhan, D., & Mishra, V. K. (2016). Effect of medicinal plant extracts on growth and development of tobacco caterpillar, Spodoptera litura (Fabricius). International Journal of Agriculture, Environment and Biotechnology, 9(3), 435-442.

Dubey, N. K., Shukla, R., Kumar, A., Singh, P., & Prakash, B. (2010). Prospects of botanical pesticides in sustainable agriculture. Current science, 98(4), 479-480.

Ffrench-Constant, R. H. (2013). The molecular genetics of insecticide resistance. Genetics, 194, 807–815.

Finney, D. J. (1971). Probit Analysis. 3rd ed. London: Cambridge University Press.

Isenring, R. (2010). Pesticides reduce biodiversity. Pesticides News, 88, 1-4.

Isman, M. B. (2006). Botanical insecticides, deterrents, and repellents in modern agriculture and an increasingly regulated world. Annual Review of Entomology, 26(2), 81-94.

Javier, A. M. V., Ocampo, V. R., Ceballo, F. A., & Javier, P. A. (2017). Insecticidal activity of selected essential oil extracts against common cutworm, Spodoptera litura Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae). Philippine Journal of Science, 146(3), 247-256.

Mikami, A. Y., & Ventura, M. U. (2008). Repellent, antifeedant and insecticidal effects of neem oil on Microtheca punctigera. Brazilian Archives of Biology and Technology, 51(6), 1121-1126.

Mitra, A., Chatterjee, C., & Mandal, F. B. (2011). Synthetic chemical pesticides and their effects on birds. Research Journal of Environmental Toxicology, 5(2), 81-96.

Nicolopoulou-Stamati, P., Maipas, S., Kotampasi, C., Stamatis, P., & Hens, L. (2016). Chemical pesticides and human health: the urgent need for a new concept in agriculture. Frontiers in Public Health, 4, 1-8.

Oliveira, C. M., Auad, A. M., Mendes, S. M., & Frizzas, M. R. (2014). Crop losses and the economic impact of insect pests on Brazilian agriculture. Crop Protection, 56, 50-54.

Peris, N. W. and Kiptoo, J. J. (2017). Potential of botanical extracts in the control of kale aphids (Brevicoryne brassicaea) and their effect on the parasitic wasp (Aphidius ervi). Asian Research Journal of Agriculture, 4(3), 1-6.

Prakash, A., Rao, J., & Nandagopal, V. (2008). Future of botanical pesticides in rice, wheat, pulses and vegetables pest management. Journal of Biopesticides, 1(2), 154–169.

Pino, O., Sánchez, Y., & Rojas, M. M. (2013). Plant secondary metabolites as an alternative in pest management. I: Background, research approaches and trends. La Revista de Protección Vegetal, 28(2), 81-94.

Samia, P. R., De Oliveira, R. L., Moscardini. V. F., & Carvalho, G. A. (2016). Effects of aqueous extracts of Copaifera langsdorffii (Fabaceae) on the growth and reproduction of Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae). Neotropical Entomology, 45, 580–587.

Sarwar, M., & Salman, M. (2015). Insecticides resistance in insect pests or vectors and development of novel strategies to combat its evolution. International Journal of Bioinformatics and Biomedical Engineering, 1(3), 344-351.

Sintim, H. O., Tashiro, T., & Motoyama, N. (2009). Response of the cutworm Spodoptera litura to sesame leaves or crude extracts in diet. Journal of Insect Science, 9, 1-13.

Summarwar, S. (2016). Toxicity of neem against different larval instars of Spodoptera litura. International Journal of Food, Agriculture and Veterinary Sciences, 6(1), 66-71.