กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมบัติทางกลและทางเคมีกายภาพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดง ที่จุ่มแช่ในโมลาส ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF