วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม- ธันวาคม  2564)

ISSN 1686 4409 (Print) ISSN 2651 1207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-03

การจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบซิปปาและการบูรณการเนื้อหาบุหรี่ในรายวิชาสารสนเทศ

พิมพ์พิสาข์ จอมศรี, วิชยา เห็นแก้ว, สุนทรี สุรัตน์, ไพฑูรย์ ยศกาศ

41