การพัฒนาเครื่องทอโลหะ จากการประยุกต์กระบวนการผลิตงานหัตถกรรม การทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี

Main Article Content

ศันสนีย์ อาจนาฝาย
ภัทรบดี พิมพ์กิ
พนม จงกล
จุฑาทิพย์ นามวงษ์
ดุษฎี ชลปรีชา

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องพัฒนาเครื่องทอโลหะ จากการประยุกต์กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมการทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมการทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปประยุกต์การพัฒนาเครื่องทอโลหะ 2) พัฒนาเครื่องทอโลหะโดยประยุกต์กระบวนการทอเสื่อจันทบูร ให้ได้เป็นงานโลหะที่มีลวดลายการทอแบบพื้นฐาน และ 3) ทดสอบประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือการทอโลหะที่ได้จากกระบวนการผลิตงานหัตถกรรมการทอเสื่อจันทบูร โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมการทอเสื่อจันทบูร ศึกษาการผลิตเครื่องทอเสื่อกกจันทบูร และศึกษาโลหะที่จะนำมาใช้ในการทอ ซึ่งในส่วนของการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเครื่องทอโลหะ แล้วจึงผลิตเครื่องทอโลหะต้นแบบ ทดลองทอโลหะเพื่อให้ได้ผืนทอโลหะที่เหมาะสม และนำไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือการทอโลหะ โดยผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์ข้อมูล


ผลการวิจัย พบว่า วัสดุที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องทอโลหะ เป็นวัสดุเหล็ก ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการผลิต เครื่องทอโลหะมีขนาดกว้าง 30 ซม. x ยาว 80 ซม. x สูง 20 ซม. สามารถถอดแยกส่วนได้ พกพาสะดวก โลหะที่ใช้งานในการทอ เลือกใช้โลหะทองแดงและทองเหลือง ขนาดเส้นโลหะที่เลือกใช้ ได้นำเอาขนาดของพุ่งจาก เส้นกก ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 - 1.2 มม. และเส้นยืน จากปอกระเจาที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มม. มาใช้เทียบกับเส้นโลหะ ซึ่งสามารถทอเป็นผืนโลหะได้ทั้งโลหะทองแดงและโลหะทองเหลือง การทอทำได้ง่าย มีความสวยงาม เส้นเรียง ชิด แน่น สม่ำเสมอ แต่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก ผู้วิจัยได้ลดขนาดเส้นโลหะลง โดยใช้เส้นยืนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3, 0.5 และ 0.7 มิลลิเมตร จับคู่การทอกับเส้นพุ่ง โดยให้เส้นพุ่งมีขนาดใหญ่กว่าเส้นยืน ทำให้ได้ผืนโลหะที่มีความละเอียดขึ้นและน้ำหนักเบาลงตามขนาดของเส้นโลหะ แต่จะมีปัญหาในบางขนาด โดยเฉพาะเส้นยืนที่มีขนาดเล็กและเส้นพุ่งมีขนาดใหญ่แตกต่างกันมาก ส่งผลให้เส้นยืนเกิดความเครียด (Strain) จากผลดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า เส้นยืนจะต้องมีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ ของเส้นพุ่ง และจากการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องทอโลหะ มีค่าคะแนนประเมิน 4.73 จากคะแนนเต็ม 5.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.6 อยู่ในระดับดีมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ศันสนีย์ อาจนาฝาย, คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  1. นามสกุล(ภาษาไทย) ศันสนีย์ อาจนาฝาย

            (ภาษาอังกฤษ) Sansanee Artnafai

                         เพศ หญิง วันเดือนปีเกิด 1 พฤษภาคม 2525

  1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3300100495071
  2. ตำแหน่งทางวิชาการ (ศ., รศ., ผศ., ดร.) -
  3. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ
  4. หน่วยงาน คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
  5. โทรศัพท์ 039319111 ต่อ 8813 มือถือ 0948526866

       อีเมล์ [email protected]

  1. สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  2. ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สถานศึกษา

2548

 ศบ.ออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2554

ค.อ.ม.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

  1. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 สาขา)

สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ

สาขาการออกแบบเครื่องประดับ

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

  1. ประสบการณ์การทำวิจัย (ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี)

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

สาขาวิชา

แหล่งทุน

ตำแหน่งในโครงการ

2558

ศึกษาวัสดุเรซิ่นจากเทคโนโลยีการผลิตต้นแบบด้วยเครื่อง ENVISION TEC เพื่อการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม

อัญมณีศาสตร์

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

หัวหน้าโครงการ

2560

นวัตกรรมการขึ้นรูปเครื่องประดับจากเศษแว็กซ์เหลือทิ้ง

การออกแบบ

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หัวหน้าโครงการ

 

References

กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน. (2551). โลหะกับการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สวนการประกอบโลหกรรม สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.
Chanthaboon.Net. (2562). จันทบูร เมืองเก่าที่เล่าขาน. สืบค้น 16 ตุลาคม 2562, จาก https://chanthaboon.net/.
Fashion-jewelry-manufacturers. (2563). เครื่องประดับทองเหลือง. สืบค้น 5 ธันวาคม 2563, จาก http://www.pubarticles.com/trends-alloy-jewelry-1.html.
Sites.google. (2563). คุณสมบัติทั่วไปของทองแดง. สืบค้น 5 ธนวาคม 2563, จาก http://sites.google.com/sitr/metal9911/copper/Properties-of-Copper.